Prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier - 202021182 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier
   
 
Titel:Prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppe­hålls­tillstånd vid gymnasie­studier
Utgivningsår:2021
Omfång:41 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021182
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:182
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2017:353) om uppe­hålls­tillstånd för studerande på gymnasial nivå för att under­lätta för utlän­ningar som omfattas av den lagen att beviljas perma­nent uppe­hålls­tillstånd vid försörjning.

Regeringen föreslår att:

- tiden som en utlän­ning har på sig för att etablera sig på arbets­mark­naden och kvalifi­cera sig för ett perma­nent uppe­hålls­tillstånd vid försörj­ning efter att ha full­följt sin utbildning ska förlängas från sex till tolv månader,

- studiemedel för halv­tids­studier ska kunna beaktas när man bedömer om försörj­nings­kravet för perma­nent uppe­hålls­tillstånd är uppfyllt,

- en viss form av subven­tionerad anställ­ning, en så kallad yrkes­intro­duk­tions­anställ­ning, ska kunna ligga till grund för permanent uppe­hålls­tillstånd.

Förslagen lämnas mot bak­grund av det skärpta arbets­marknads­läge som har upp­stått till följd av sprid­ningen av sjuk­domen covid-19.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.
 
  © 2017 Jure AB