Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program - 202021153 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
   
 
Titel:Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Utgivningsår:2021
Omfång:60 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021153
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:153
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår nya regler på upphovs­rätts­området som syftar till att för­bättra den gräns­över­skridande till­gången till radio- och tv-program inom EES. Med för­slagen genom­förs ett EU-direktiv.

Regeringen föreslår en ny ursprungslandsprincip för radio- och tv-företags till­gäng­lig­görande av radio­program och vissa tv-program i så kallade play­tjänster. Det inne­bär att radio- och tv-företag behöver klarera de rättig­heter som krävs för att till­gäng­lig­göra program i sådana tjänster endast i det land där före­taget huvud­sakligen är eta­blerat.

Regeringen föreslår vidare att avtals­licensen för vidare­sändning av radio och tv blir teknik­neutral. Det före­slås också en utvidg­ning av möjlig­heten för mark­nadens parter att i sam­band med avtals­för­hand­lingar få en med­lare utsedd.

Slutligen föreslås det att inte bara den som sänder ut en radio- eller tv-sändning utan även ett radio- eller tv-företag i ett särskilt fall ska anses delta i till­gäng­lig­göran­det av de skyddade verk och andra presta­tioner som ingår i utsänd­ningen. Det ska gälla om radio- eller tv-företaget till­handa­håller sänd­ningen till den som sänder ut inne­hållet, utan att före­taget sam­tidigt genom­för en egen utsänd­ning till allmän­heten. Det innebär att båda aktörerna behöver ha till­stånd från rätts­inne­havarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 7 juni 2021.
 
  © 2017 Jure AB