Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor - 202021158 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
   
 
Titel:Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Utgivningsår:2021
Omfång:65 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021158
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:158
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Våldet i krimi­nella sam­man­hang har för­änd­rats under 2000-talet. Antalet skjut­ningar har ökat betyd­ligt och många har ägt rum på offentl­iga platser. Ökningen av skjut­ningar kan till stor del här­ledas till kon­flikter mellan krimi­nella grup­peringar. De senaste åren har dessa kon­flikter även utmynnat i en ökad benägen­het att använda explo­siva varor. Antalet spräng­ningar i Sverige de senaste åren saknar mot­stycke i modern tid.

I syfte att öka kontrollen över de som befat­tar sig med explo­siva varor och bidra till att bryta denna utveck­ling före­slår regeringen ändringar i lagen om brand­farliga och explo­siva varor. Den nuva­rande till­stånds­pröv­ningen före­slås bli mer omfat­tande. Sam­tidigt förtyd­ligas och utökas regle­ringen kring bland annat möjlig­heten att åter­kalla till­stånd. Dess­utom före­slår regeringen vissa andra ändringar som kan stärka kontrollen, såsom begräns­ningar i vissa till­stånds giltig­hetstid och utökad före­skrifts­rätt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
 
  © 2017 Jure AB