Prop. 2020/21:201 Stärkt skydd för hyresgäster - 202021201 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:201 Stärkt skydd för hyresgäster
   
 
Titel:Prop. 2020/21:201 Stärkt skydd för hyresgäster
Utgivningsår:2021
Omfång:164 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021201
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:201
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att skyddet för hyres­gäster i vissa utsatta situa­tioner ska stärkas.

När hyres­fastig­heter missköts så att de boende drabbas måste det vara möjligt att ingripa på ett effektivt sätt. Regeringen föreslår därför att det införs en möjlighet i bostads­förvalt­nings­lagen för hyres­nämnden att före­­lägga fastig­hets­ägaren att åtgärda brister i förvalt­ningen. Det ger ett flexi­belt verktyg för att komma till rätta med brister i förvalt­ningen på ett tidigt stadium.

För att minska risken för att en hyres­gäst blir bostads­lös när en hyres­lägenhet förstörs genom t.ex. brand föreslår regeringen att hyres­gästen i en sådan situa­tion ska erbjudas ett nytt hyres­avtal av hyres­värden, förut­satt att det är skäligt. Erbju­dan­det ska gälla den förstörda lägen­heten i åter­ställt skick eller en annan lik­värdig lägen­het som är till­gänglig för upp­låtelse. Hyres­nämnden ska kunna före­lägga hyres­värden att erbjuda hyres­gästen ett hyres­avtal.

För att under­lätta för hyres­gäster som får en väsent­ligt höjd hyra efter en reno­vering föreslår regeringen att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag.

Det före­slås vidare när det gäller privat­personers uthyr­ning av ägda bostäder och bostads­rätter att hyres­värdens rätt att utan skäl säga upp ett tids­­begrän­sat hyres­avtal i förtid tas bort. Regeln om att hyran vid privat­­uthyr­ning bestäms efter hyres­värdens kost­nader komplet­teras med en möjlig­het att bestäm­ma hyran efter lägen­hetens bruks­värde.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB