Ds 2021:21 Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU - 9789152501566 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:21 Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU
   
 
Titel:Ds 2021:21 Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU
Utgivningsår:2021
Omfång:145 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152501566
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:21
Ämnesord:Processrätt , EU-rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I november 2020 antogs omarbetade EU-förordningar om samarbete kring delgivning och bevisupptagning på civilrättens område. Det huvudsakliga syftet med omarbetningen av förordningarna har varit att effektivisera samarbetet genom att digitalisera förfarandet i så stor utsträckning som möjligt.

Ändringarna innebär bland annat följande.

- All kommunikation mellan medlemsstaterna ska ske elektroniskt via ett decentraliserat it-system.

- En aktör i en medlemsstat ska kunna delge en person i en annan medlemsstat direkt på elektronisk väg.

- Medlemsstaterna ska hjälpa varandra med adressförfrågningar i ärenden om delgivning.

- När muntlig bevisning ska tas upp direkt av den ansökande medlemsstaten ska det som huvudregel ske med användande av videokonferens eller annan teknik för distanskommunikation.

- Det ska vara möjligt att ta upp bevisning på en annan medlemsstats territorium med hjälp av diplomatiska och konsulära tjänstemän.

Förordningarna blir direkt tillämpliga i Sverige och andra medlemsstater i EU, men kräver ändringar i kompletterande svenska författningar. I promemorian lämnas sådana förslag. Huvuddelen av artiklarna i förordningarna ska börja tillämpas den 1 juli 2022. De artiklar som rör metoden för översändande av framställningar och andra handlingar ska börja tillämpas först vid en senare tidpunkt som är beroende av när de genomförandeakter som inrättar det decentraliserade it-systemet antas.
 
  © 2017 Jure AB