Prop. 2021/22:11 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning - 202122011 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:11 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
   
 
Titel:Prop. 2021/22:11 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
Utgivningsår:2021
Omfång:105 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122011
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:11
Ämnesord:Offentlig rätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen några lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Förslagen innebär i huvudsak följande.

- Upplysningsbestämmelser införs i några lagar på fondområdet om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en
informationsbroschyr och en årsberättelse ska innehålla.

- Fondförvaltare ska betala årliga avgifter för Finansinspektionens verksamhet enligt EU-förordningen.

- Det införs ett krav på att fondförvaltare ska lämna information enligt EU-förordningen för att få ingå fondavtal med Pensionsmyndigheten.

- En upplysningsbestämmelse införs i lagen om värdepappersmarknaden om att det i EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser för den som tillhandahåller portföljförvaltning.

- Upplysningsbestämmelser införs i årsredovisningslagen om att det i
EU-förordningen finns ytterligare bestämmelser om vad en hållbarhetsrapport ska innehålla.

- Förslagen i propositionen behandlar inte frågan om vad som är miljömässigt hållbart. Den frågan behandlas i EU:s gröna taxonomiförordning och i delegerade akter som antas av kommissionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022, vilket är den tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller förordningens klimatrelaterade miljömål.
 
  © 2017 Jure AB