Prop. 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket - 202122019 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
   
 
Titel:Prop. 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Utgivningsår:2021
Omfång:181 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122019
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:19
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att en ny lag införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna. Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Förslaget innebär att:

- regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter och i ett senare skede regioner och kommuner, ska vara skyldiga att konsultera Sametinget innan beslut fattas i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna,

- i vissa fall ska konsultation även genomföras med en sameby eller en samisk organisation,

- domstolar och vissa förvaltningsmyndigheter inte är skyldiga att konsultera, samt att

- vissa ärendetyper och även vissa andra särskilt angivna fall undantas från konsultationsplikten.

Den nya lagen och vissa relaterade lagändringar i sametingslagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2022.

Regioner och kommuner ansluts till konsultationsordningen vilket föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.
 
  © 2017 Jure AB