Prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali - 202122022 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
   
 
Titel:Prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Utgivningsår:2021
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122022
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen fortsätter att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN) stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till den 31 december 2022, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Minusmas övergripande uppgift är att stödja genomförandet av fredsavtalet från 2015.

Mandatet omfattar även bland annat stabiliseringsinsatser, skydd av civila och att främja mänskliga rättigheter, stödja humanitär verksamhet och stödja den politiska övergångsprocessen, inklusive genomförande av kommande val. Den politiska utvecklingen i Mali är mycket oroande. Militärkupper genomfördes i Mali i augusti 2020 och maj 2021. Sedan september 2020 genomförs en övergångsperiod om 18 månader för en återgång till folkvalt styre. Regeringens bedömning är att Minusma har en viktig roll att spela i landet även med anledning av den senaste tidens händelseutveckling.

Genom sin fortsatta närvaro och sina uppgifter, inklusive sitt utvidgade mandat om stöd till övergångsprocessen och genomförandet av val, bidrar Minusma till att stödja Malis återgång till folkvalt styre. Avsikten är att det planerade svenska styrkebidraget även fortsättningsvis ska bestå av ett lätt skyttekompani som tillsammans med en svensk nationell stödenhet utgör en del av Minusmas samlade förmåga att upprätthålla FN:s säkerhetsrådsresolution 2584 (2021). Det svenska skyttekompaniet kommer att vara stationerat i Gao, huvudort i Minusmas östra sektor. Det svenska styrkebidraget kan emellertid komma att användas i hela Minusmas insatsområde.

Den totala styrkan beräknas under normala omständigheter bestå av ungefär 220 personer, inklusive officerare vid relevanta staber. Om behov uppstår ska styrkan tillfälligt kunna förstärkas till högst 470 personer. I propositionen redovisas också regeringens bedömning att en avveckling av insatsen förutses vara avslutad senast vid halvårsskiftet 2024. En ordnad avveckling av insatsen påbörjas under 2023.
 
  © 2017 Jure AB