Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden - 9789152502495 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2021
Omfång:628 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152502495
Serie:Ds, departementsserien nr. 2021:32
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag på författningsändringar som bör göras med anledning av EU:s nya förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden

Den 20 maj 2021 antogs en omarbetad EU-förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden. Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål eller för tillverkning av massförstörelsevapen eller dess bärare. Syftet med omarbetningen av den PDA-förordning som antogs 2009 har varit att modernisera regelverket och effektivisera kontrollarbetet.

Den omarbetade förordningen innehåller flera ändringar. Ändringarna innebär bland annat:

- Kontrollområdet utökas till att omfatta export av cyber-övervakningsprodukter. Syftet är att hantera risken för att sådana produkter används i samband med internt förtryck eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

- Kontrollområdet utökas till att omfatta tillhandahållandet av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

- Det införs en mekanism som gör det möjligt att införa tillståndskrav baserat på andra medlemsstaters nationella kontrollförteckningar, för att medlemsstaterna snabbt ska kunna samordna sina åtgärder när nya risker identifieras.

- För att underlätta administrationen för exportörer införs två nya generella EU-tillstånd: ett för koncernintern överföring av programvara och teknik och ett för kryptering.

- Informationsutbytet och samrådet mellan medlemsstaterna och kommissionen ska öka, liksom öppenheten inom ramen för kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet och rådet.

Kompletterande bestämmelser till 2009 års förordning finns i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. I promemorian lämnas förslag till ändringar i dessa författningar. Det föreslås även följdändringar i vissa andra författningar.

Förslagen innebär bland annat ändringar i bestämmelser av verkställande karaktär, införande av bemyndiganden för regeringen att meddela närmare föreskrifter om vissa tillståndskrav, utnyttjande av dessa nya och befintliga bemyndiganden samt införande av sanktionsbestämmelser för de nya tillståndskraven.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB