Prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter - 202122049 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter
   
 
Titel:Prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter
Utgivningsår:2021
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:49
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att krav på märkning och registrering av katter ska införas i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Det är ägaren som ska märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående och kraven ska gälla katter som stadigvarande finns i Sverige.

Systemet med krav på märkning och registrering av katter föreslås motsvara det nuvarande systemet med krav på märkning och registrering av hundar. Det innebär att Jordbruksverket får ansvaret att föra register över kattägare. Regeringen får meddela föreskrifter om att Jordbruksverket får överlåta ansvaret för registerföringen till en annan myndighet eller till en organisation. Vidare ges vissa myndigheter, bl.a. Polismyndigheten, länsstyrelserna och Tullverket, direktåtkomst till registret över kattägare. Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att kattägare ska vara skyldiga att betala en avgift för registreringen.

Slutligen föreslås att länsstyrelsen får meddela förelägganden om att bestämmelserna om märkning och registrering ska följas. Förelägganden får förenas med vite.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB