Prop. 2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem - 202122081 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
   
 
Titel:Prop. 2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Utgivningsår:2021
Omfång:169 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:81
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Två EU-förord­ningar som antogs 2017 innebär att det ska inrättas ett gemen­samt in- och utrese­system för elektro­nisk regist­rering av de tredje­lands­med­borgare som passerar de yttre gränserna för kortare vistelser, eller som nekas inresa.

Systemet syftar till att förbättra och effekti­visera in- och utrese­kontrol­lerna vid de yttre grän­serna och till att bidra till bättre möjlig­heter att identi­fiera personer som inte uppfyller vill­koren för inresa eller vistelse inom medlems­staternas terri­torium. Systemet ska även kunna användas av de brotts­bekäm­pande myndig­heterna för att förstärka den inre säker­heten och kampen mot terrorism och andra grova brott.

Förordningarna är direkt tillämpliga och gäller som lag i Sverige. De ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kom­missionen ska fast­ställa.

I proposi­tionen föreslår regeringen de lagänd­ringar som behövs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya in- och utrese­system. Förslagen handlar om att en utlän­ning ska lämna finger­avtryck och låta sig bli foto­graferad för att en kontroll mot in- och utrese­systemet ska kunna göras. De handlar också om behandling av de person­uppgifter som tas vid kontroll och om
regel­verkets förhål­lande till annan reglering om behandling av person­uppgifter.

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB