Prop. 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem - 202122118 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem
   
 
Titel:Prop. 2021/22:118 Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem
Utgivningsår:2022
Omfång:182 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:118
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås författningsändringar som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/520/EU av den 19 mars 2019 om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, det s.k. EETS-direktivet.

De ändringar som föreslås i lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem innebär bl.a. följande. Lagen kommer att gälla elektroniska vägtullssystem där ett fordons passager registreras antingen genom utrustning som finns i fordonet, t.ex. en transponder, eller genom automatisk avläsning av ett fordons registreringsskylt. Vissa skyldigheter för aktörerna i det europeiska elektroniska vägtullssystemet (EETS), dvs. avgiftsupptagare, EETS betalningsförmedlare och EETS-väganvändare, tillkommer eller ändras. Även kravet på en EETS-betalningsförmedlares täckning av vägtullsområden ändras. Det införs vidare bestämmelser som
syftar till att underlätta gränsöverskridande informationsutbyte av
uppgifter om fordon och ägare eller innehavare av fordon när det behövs för att kunna ta ut eller driva in en vägtull.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB