Prop. 2021/22:122 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar - 202122122 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:122 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
   
 
Titel:Prop. 2021/22:122 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar
Utgivningsår:2022
Omfång:37 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:122
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det införs ett mer flexi­belt sätt att ändra andels­tal i gemen­sam­hets­anlägg­ningar. En sam­fällig­hets­före­ning som för­valtar en gemen­sam­hets­anlägg­ning ska själv få besluta om ändring av andels­talen. Beslutet om ändring ska fattas på en före­nings­stämma med två tredje­delars majo­ritet av rösterna. Ett sådant beslut ska gälla som ett beslut vid en förrätt­ning när ändringen god­känns av lant­mäteri­myndig­heten. Ändringen ska god­kännas av lant­mäteri­myndig­heten om den inte strider mot anlägg­nings­lagen. Kost­naderna för hand­lägg­ningen av ett ärende om god­känn­ande hos lant­mäteri­myndig­heten ska för­delas mellan fastig­hets­ägarna i före­ningen efter vad som är skäligt.

Förslaget utökar sam­fällig­hets­före­ningarnas själv­bestäm­mande. Det blir i många fall både enklare och billi­gare för en före­ning att få andels­talen ändrade jämfört med vad som är fallet i dag. Det minskar risken för att före­ningarna avstår från att ändra andels­talen trots att förhål­landena kräver det.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB