Prop. 2021/22:147 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet - 202122147 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:147 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2021/22:147 Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
Utgivningsår:2022
Omfång:44 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122147
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:147
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den som producerar gas, kyla och värme ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på samma sätt som i dag gäller för producenter av el. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska med stöd av ett bemyndigande i lagen få meddela föreskrifter om bl.a. utfärdande, överföring och annullering av ursprungsgarantier.

Vidare föreslås att ursprungsgarantier från ett tredjeland ska erkännas under vissa förutsättningar och att tillsynsmyndigheten ska kunna besluta förelägganden som får förenas med vite om inte bestämmelserna i lagen och i anslutande föreskrifter följs. Förelägganden som har förenats med vite ska kunna överklagas. De föreslagna lagändringarna är i huvudsak föranledda av artikel 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB