Prop. 2021/22:149 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn - 202122149 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:149 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn
   
 
Titel:Prop. 2021/22:149 En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn
Utgivningsår:2022
Omfång:62 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122149
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:149
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ändringar i plan- och bygglagen som syftar till att förenkla, förtydliga och effektivisera tillsynsarbetet inom byggnadsnämndens ansvarsområde.

Dessutom lämnas förslag som förväntas öka takten i åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet. Ändringar föreslås också för att förebygga olyckor i och i anslutning till byggnadsverk med brister. I förlängningen förväntas ändringarna sammantaget ge positiva effekter för den byggda miljön, stärka plan- och byggregelverkets trovärdighet och förebygga överträdelser av gällande bestämmelser.

Förslagen innebär att det uttryckligen ska framgå av lagen att när ett tidsbegränsat bygglov gått ut ska den plats eller det byggnadsverk som lovet avser återställas till samma skick som innan åtgärderna som lovet avser vidtogs. Det ska även framgå av ett beslut om lov och startbesked när en åtgärd får påbörjas. Vidare måste varje del av en åtgärd omfattas av ett startbesked för att få påbörjas. Möjligheten för tillsynsmyndigheten att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen utvidgas. Det tydliggörs att ett föreläggande om att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder ska riktas mot den som har rådighet över hindret.

Samtidigt införs en presumtion för att detta ska anses vara ägaren av byggnaden respektive den allmänna platsens huvudman om inte annat visas. Det ska vidare framgå uttryckligen av lagen att ett rivningsföreläggande ska föregås av ett föreläggande att sätta det aktuella byggnadsverket i stånd. Slutligen utökas möjligheten för byggnadsnämnden att förelägga om stängsel vid säkerhetsbrister.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB