Prop. 2021/22:172 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU - 202122172 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:172 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU
   
 
Titel:Prop. 2021/22:172 Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU
Utgivningsår:2022
Omfång:224 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122172
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:172
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

EU har antagit en förord­ning om inrät­tande av ett system som ska göra det möjligt för med­lems­staterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlems­stater som har upp­gifter i sina kriminal­register om en tredje­lands­med­borgare (Ecris-TCN).

I syfte att för­bättra med­lems­staternas informa­tions­utbyte om brott­måls­domar föreslår regeringen en ny lag med kom­plet­terande bestäm­melser till förord­ningen om Ecris-TCN och de lag­änd­ringar som behövs för att anpassa svensk rätt till förord­ningen. Dess­utom föreslår regeringen en lag­ändring som krävs för att genom­föra EU:s direktiv om ändring av det ram­beslut som reglerar med­lems­staternas utbyte av uppgifter ur kriminal­register.

Regeringen föreslår även en komplet­terande bestäm­melse om villkor som andra länder ställer upp vid infor­mations­utbyte om brott.

Den nya lagen och lag­änd­ringarna som gäller anpass­ningar till förord­ningen om Ecris-TCN före­slås träda i kraft den dag regeringen bestäm­mer. Övriga lag­änd­ringar föreslås träda i kraft den 28 juni 2022.
 
  © 2017 Jure AB