Prop. 2021/22:154 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd - 202122154 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:154 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd
   
 
Titel:Prop. 2021/22:154 Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd
Utgivningsår:2022
Omfång:51 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:154
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås tillägg till reglerna om överlåtelse av helt försäkringsbestånd i inkomstskattelagen och lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Tilläggen innebär att ett försäkringsföretag kan överlåta samtliga tjänstepensionsförsäkringar eller samtliga andra försäkringar än tjänstepensionsförsäkringar, och därmed sammanhängande verksamhet, till ett annat försäkringsföretag utan inkomstskattekonsekvenser och med skattemässig kontinuitet avseende avkastningsbeskattade tillgångar. Det övertagande företaget inträder i det överlåtande företagets skattemässiga situation. Som förutsättning gäller dock, utöver de villkor som sedan tidigare gäller för skattefri överlåtelse av helt försäkringsbestånd, att överlåtelsen görs som ett led i att tjänstepensionsverksamheten ska bedrivas av ett tjänstepensionsföretag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och upphöra att gälla
den 1 januari 2023. De nya bestämmelserna får tillämpas på överlåtelser
av försäkringsbestånd som genomförs under kalenderåret 2022.
 
  © 2017 Jure AB