Prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero - 202122160 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero
   
 
Titel:Prop. 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero
Utgivningsår:2022
Omfång:291 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:160
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat.

Ändringarna innebär i huvudsak följande:

Ansvaret för det förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydliggörs och begreppet studiero definieras. Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs genom bl.a. krav på att orsakerna till uppföljningens resultat ska analyseras och att insatser för att utveckla utbildningen ska ske utifrån denna analys. All personal ska få vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Det ska uttryckligen anges att dessa åtgärder innefattar en befogenhet att ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar. Det ska även bli enklare för rektorn att besluta om avstängning samt tillfällig placering inom och utanför skolenheten. Mobiltelefoner ska vid undervisning i regel endast få användas efter lärarens instruktion och möjligheterna att omhänderta sådana samt ha mobilfria skoldagar ska öka. Vid tillsyn ska ett föreläggande ange de åtgärder som huvudmannen ska vidta och Statens skolinspektion ska vara part i domstol vid överklagande av myndighetens beslut i fler fall än i dag. Vidare ska kraven på huvudmannens klagomålshantering skärpas och Skolinspektionen ska som huvudregel inte kunna inleda tillsyn som rör ett enskilt barn eller en enskild elev om inte huvudmannen har fått möjlighet att hantera frågan först. Det ska även tydliggöras att ordningsreglerna och hur dessa följs regelbundet ska följas upp under medverkan av eleverna.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB