Prop. 2021/22:226 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen - 202122226 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:226 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen
   
 
Titel:Prop. 2021/22:226 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen
Utgivningsår:2022
Omfång:32 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122226
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:226
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i plan- och bygglagen för att förtydliga genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (MKB-direktivet).

Förslaget innebär en begränsning av det s.k. aktivitetskravet i plan- och bygglagen. Kravet innebär att en kommuns beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som huvudregel endast får överklagas av den som före utgången av granskningstiden – som är en del av den process som föregår kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan – skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.

Förslaget innebär att aktivitetskravet inte längre ska gälla för den som vill överklaga en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som avser ett s.k. MKB-projekt, dvs. ett sådant byggprojekt som omfattas av kraven i MKB-direktivet. Bakgrunden till förslaget är en dom från EU-domstolen och att Europeiska kommissionen i en formell underrättelse har framfört synpunkter på hur Sverige har genomfört direktivet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.
 
  © 2017 Jure AB