Prop. 2021/22:242 En förstärkt spelreglering - 202122242 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2021/22:242 En förstärkt spelreglering
   
 
Titel:Prop. 2021/22:242 En förstärkt spelreglering
Utgivningsår:2022
Omfång:191 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122242
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:242
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen förslår åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden, bl.a. ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för olicensierat spel. Det föreslås också åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel om pengar, bl.a. ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel och en möjlighet att ingripa med marknadsstörningsavgift mot överträdelser av förbudet mot att skicka viss direktreklam. Det föreslås vidare en ny lag med en uppgiftsskyldighet för licens- och tillståndshavare, en utökad möjlighet att meddela undantag från de tekniska kraven, regler om att en utgången licens ska fortsätta gälla under prövningen av en ansökan om förnyad licens och anpassade bonusregler för licenshavare som enbart tillhandahåller spel för allmännyttiga ändamål.

I propositionen föreslås även att lagen om anordnande av visst automatspel ska upphävas, att riksdagen ska godkänna att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan länderna sägs upp, att spellagen inte ska tillämpas på spel ombord på utländska fartyg som befinner sig i oskadlig genomfart och att en definition av svenskt speldeltagande tas in i lagen om skatt på spel. Det föreslås slutligen vissa mindre ändringar i spellagen och en följdändring i skatteförfarandelagen.

Propositionen behandlar förslagen i Spelmarknadsutredningens betänkande Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77) och departementspromemoriorna Vissa följdändringar med anledning av spellagen (Ds 2019:30) respektive Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter.

Lagändringarna föreslås i fråga om tillstånd för spelprogramvara träda i kraft den 1 juli 2023. Ändringarna till följd av uppsägelsen av överenskommelsen mellan Sverige och Finland föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB