SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor - 9789152503942 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor
   
 
Titel:SOU 2022:29 Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor
Utgivningsår:2022
Omfång:285 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152503942
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2022:29
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Ett nytt EU-direktiv ställer krav på multi­nationella företag med intäkter som överstiger 750 miljoner euro att offentlig­göra inkomst­skatte­uppgifter i en rapport (inkomst­skatte­rapport). Syftet med direktivet är att främja före­tagens trans­parens och ansvars­tagande och att möjlig­göra för allmän­heten att bedöma före­tagens påverkan på ekonomin.

Vårt uppdrag är att bedöma vilka författ­nings­ändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till direktivet.

Vi föreslår att direk­tivets krav tas in i en ny lag. Lagen ska gälla för aktiebolag, handels­bolag och vissa filialer. För rapporterings­skyldig­het krävs att företagets eller koncernens intäkter överstiger 8 miljarder kronor.

Moder­företag som upprättar koncern­redovisning och företag som inte ingår i en koncern är rapporterings­skyldiga om de har verksamhet i minst ett annat land än Sverige.

Vissa större dotter­företag och större filialer är rapporterings­skyldiga om moder­företaget som upprättar koncern­redo­visning eller före­taget som bedriver närings­verksamhet genom filialen hör hemma utanför EU.

En inkomst­skatte­rapport ska innehålla uppgifter om bl.a. före­tagets eller koncernens intäkter, vinsten eller förlusten och vilken inkomstskatt som har betalts.

Företagen ska upprätta, offentliggöra och tillgängliggöra inkomst­skatte­rapporten.

Revisions­berättelsen i större företag ska inne­hålla ett uttalande om huruvida företaget är skyldigt att offentlig­göra en inkomst­skatte­rapport. Det ska i så fall även framgå om före­taget har offentlig­gjort rapporten.

Om ett rapporterings­skyldigt företag inte offentliggör en inkomst­skatterapport, ska Bolags­verket få före­lägga den som är ansvarig för det att fullgöra sin skyldighet.
 
  © 2017 Jure AB