Ds 2022:21 Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet - 9789152504628 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2022:21 Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
   
 
Titel:Ds 2022:21 Anpassningar av svensk rätt till EU:s förordningar om interoperabilitet
Utgivningsår:2022
Omfång:307 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504628
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2022:21
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 136 SEK exkl. moms

 

I maj 2019 antog EU två förordningar som innebär att vissa EU-gemensamma it-system ska kunna kommunicera med varandra, så kallad interoperabilitet. Det handlar om system som används på områdena gränser och visering, polissamarbete och straffrättsligt samarbete, samt asyl och migration.

Genom förordningarna inrättas ett antal nya tekniska komponenter bland annat en ny gemensam databas för identitetsuppgifter (CIR). Komponenterna är avsedda att säkerställa interoperabilitet mellan in- och utresesystemet, informationssystemet för viseringar (VIS), EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), Eurodac, Schengens informationssystem (SIS) och europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister avseende tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN). Genom dessa åtgärder kommer det att bli lättare att fastställa en persons identitet och kontrollera om en uppgiven identitet är riktig.

De två EU-förordningarna gäller direkt som lag i Sverige. De är dock valfria för medlemsstaterna att tillämpa såvitt avser möjligheten för myndigheter att söka i CIR endast i syfte att identifiera en person. I denna promemoria föreslås vissa författningsändringar för att anpassa svensk rätt till förordningarna. Det föreslås att Sverige ska tillämpa förordningarna även i valfria delar. I förslagen fastställs därför förutsättningarna för att svenska myndigheter ska kunna söka i CIR i syfte att identifiera en person. Det föreslås vidare att en utlänning ska vara skyldig att lämna fingeravtryck och låta sig bli fotograferad för att sådana sökningar ska kunna genomföras. Förslagen innebär också att det tydliggörs hur regelverket förhåller sig till annan dataskyddsreglering.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den dag som EU:s förordningar om interoperabilitet ska börja tillämpas fullt ut. Eftersom detta datum ännu inte är fastställt föreslås lagändringarna träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB