Prop. 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt - 202223007 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt
   
 
Titel:Prop. 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt
Utgivningsår:2022
Omfång:481 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 322 SEK exkl. moms

 

Europaparlamentet och rådet antog den 20 juni 2019 förordningen (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt. Genom PEPP-förordningen införs en ny sparform, sparande i en PEPP-produkt. Det är en produkt för frivilligt privat pensionssparande som är standardiserad inom EU. För att PEPP-förordningen ska kunna tillämpas krävs det vissa kompletterande nationella lagstiftningsåtgärder.

EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP- produkt) antogs den 20 juni 2019. Förordningen trädde i kraft den 14 augusti 2019 och ska tillämpas från den 22 mars 2022. Genom förordningen fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn när det gäller privata pensionsprodukter som distribueras inom Europeiska unionen under beteckningen paneuropeisk privat pensionsprodukt eller PEPP-produkt.

Med PEPP-produkt avses en individuell pensionsprodukt som inte är tjänstepensionsbaserad och som en PEPP-sparare frivilligt tecknar sig för i pensionssyfte.

Produkten ska möjliggöra en långsiktig ackumulering av kapital med det uttryckliga syftet att tillhandahålla inkomst vid pensionering och med begränsade möjligheter till förtida uttag. Förordningen innehåller bestämmelser om vad som ska gälla för en PEPP-produkt.

Förordningen behöver kompletteras med nationella bestämmelser, bl.a. om villkor för in- och utbetalningar och om Finansinspektionens tillsyn och ingripandemöjligheter. I propositionen lämnas förslag till sådana bestämmelser.

Det lämnas även förslag till hur ett sparande i en PEPP-produkt ska beskattas. De nya bestämmelserna föreslås ingå i en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Därutöver föreslås ändringar i flera lagar främst på familjerättens och skatterättens områden samt på finansmarknadsområdet.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB