Prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet - 202223042 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2022/23:42 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet
Utgivningsår:2022
Omfång:299 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202223042
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).

Lagen innebär att vissa produkter och tjänster ska uppfylla vissa krav på tillgänglighet. De produkter som omfattas är datormaskinvarusystem med generella användningsområden, terminalutrustning med interaktiv dator-kapacitet som används vid elektronisk kommunikation eller för åtkomst till audiovisuella medietjänster, läsplattor och självbetjäningsautomater.

De tjänster som omfattas är tjänster som tillhandahålls konsumenter och avser elektroniska kommunikationstjänster, e-handelstjänster, bank-tjänster, e-böcker, tjänster som ger åtkomst till audiovisuella medietjänster samt vissa passagerartransporttjänster. Lagen innehåller bestämmelser om CE-märkning, marknadskontroll och tillsyn.

Lagen syftar till att undanröja hinder på den inre marknaden genom att öka tillgängligheten till produkter och tjänster, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 28 juni 2025.
 
  © 2017 Jure AB