Prop. 2022/23:13 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur - 202223013 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:13 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur
   
 
Titel:Prop. 2022/23:13 Förbättrad övervakning av antibiotikaanvändning för behandling av djur
Utgivningsår:2022
Omfång:288 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa bestämmelser som ska komplettera två nya EU-förordningar på djurläkemedelsområdet. Förordningarna innehåller bl.a. krav på medlemsstaterna att från och med 2023 samla in uppgifter om antimikrobiella läkemedel.

En skyldighet för veterinärer att lämna uppgifter om användning av antimikrobiella läkemedel för behandling av djur till Statens jordbruksverk föreslås bli införd i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Informationen från veterinärerna behövs för att Jordbruksverket i sin tur ska kunna rapportera data om användningen till Europeiska läkemedelsmyndigheten enligt kraven i de nya EU-förordningarna. Det föreslås också ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av eller förbud mot användning av antimikrobiella medel vid behandling av djur, utöver de som redan följer av EU-förordningarna.

I syfte att anpassa lagarna till de nya EU-bestämmelserna om djurläkemedel föreslås även vissa ytterligare ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt ändringar i lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m., lagen (2009:366) om handel med läkemedel och läkemedelslagen (2015:315).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.
 
  © 2017 Jure AB