SOU 2023:3 Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet - 9789152505366 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2023:3 Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet
   
 
Titel:SOU 2023:3 Nya regler om nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet
Utgivningsår:2023
Omfång:390 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152505366
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2023:3
Ämnesord:Insolvensrätt , EU-rätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

Betänkande av Utredningen om hantering och köp av vissa krediter.

Regeringen beslutade den 23 juni 2021 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utreda vissa frågor kring hantering och köp av krediter som har lämnats av ett kredit­institut. Utredaren skulle föreslå de författ­nings­änd­ringar och andra åtgärder som behövs för att anpassa svensk rätt till ett nytt EU-direktiv med regler för verk­samhet med han­tering och köp av krediter.

Bakgrund

Direktivet

I november 2021 antogs Europa­parla­mentets och rådets direktiv (EU) 2021/2167 av den 24 november 2021 om kredit­förvaltare och kredit­förvärvare och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU. Direktivet ska vara genomfört i medlems­staterna senast den 29 december 2023.

Genom direktivet införs gräns­över­skridande bestäm­melser om bland annat informa­tion och utökad tillsyn av förvärv och förvalt­ning av nöd­lidande krediter som beviljats av ett kredit­institut. Direk­tivet reglerar i huvud­sak kredit­förval­tares och kredit­förvärvares verk­samhet. Förvalt­ning betyder i samman­hanget indriv­ning av betal­ning, omförhand­ling av låne­villkor, hantering av en lån­tagares klago­mål eller informa­tion till en lån­tagare om föränd­ring av ränta, avgift eller förfallen betalning. Med nöd­lidande krediter avses ett kredit­avtal med ett betalnings­dröjsmål på minst 90 dagar eller att det bedöms som osanno­likt att kredit­avtalet kommer att åter­betalas.

Innebörden är att det är den så kallade sekundär­mark­naden som regleras, medan kredit­instituts verk­samhet som redan är regle­rad faller utanför. Syftet är att skapa ett gemen­samt regel­verk för försälj­ning av bankers ford­ringar och för hur lånen ska hanteras efter en försälj­ning för att minska andelen nöd­lidande lån i bank­sektorn. Bak­grunden är den höga andelen nödlidande lån som belastade bank­sektorerna under den globala finans­krisen 2008.

Inkassolagen

Inkasso­verksamhet avser indrivning av egen eller annans fordran. Ett bolag som driver in ford­ringar för annans räkning kan vara kredit­förval­tare enligt direk­tivet. Den som övertar en fordran för indriv­ning kan vara kredit­för­värvare. Det finns dock flera förut­sätt­ningar som behöver vara upp­fyllda för att direk­tivets krav ska gälla. En förut­sätt­ning är att fordran behöver vara en nöd­lidande kredit som utfärdats av ett kredit­institut inom EES. Direk­tivet upp­ställer heller inga krav om kredit­förval­taren eller kredit­förvärvaren är ett kredit­institut, kredit­givare eller kredit­för­medlare av konsument­krediter eller vissa redan reglerade förvaltnings- och investerings­bolag, eftersom direk­tivet endast reglerar sekundär­marknaden. Endast juridiska personer kan vara kredit­förvaltare.

Samman­taget innebär dessa förut­sättningar att endast en liten del av inkasso­verk­sam­heten berörs av direktivet. Utred­ningen har också upp­skattat att endast cirka 10–20 större inkasso­bolag kommer att ägna sig åt kredit­förvalt­ning i direktivets mening.

Ansvaret för till­stånds­pröv­ningen och tillsynen över inkasso­lagen är delad, vilket har kritise­rats under lång tid. Integritets­skydds­myndig­heten är ansvarig för till­stånds­prövningen och tillsynen, men Finans­inspek­tionen ansvarar om verk­samheten bedrivs av ett kredit­institut eller före­tag som kan jäm­ställas med kredit­institut. För när­varande är tillsynen också begränsad.

Utredningens uppdrag

Utredningen har två skilda uppdrag. Det första är att lämna förslag till lag­ändringar och andra åtgärder som krävs för att genom­föra direktivet. Det andra är att utreda om till­stånds­pröv­ningen och tillsynen av kraven i inkasso­lagen kan samlas och i så fall lämna förslag om det.
 
  © 2017 Jure AB