Prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet - 202223048 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet
   
 
Titel:Prop. 2022/23:48 Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet
Utgivningsår:2023
Omfång:47 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223048
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:48
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att sekretess ska gälla vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare.

Vid handläggningen av sådana ärenden ska sekretess gälla till skydd för enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess ska i sådana ärenden gälla också till skydd för uppgift som används för att identifiera elektriska anläggningar, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att en enskild lider skada. De nya bestämmelserna ska införas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

I propositionen föreslås också att kontrolluppgiftsskyldigheten ska
slopas för elstöd som betalats ut till elanvändare. Den nya bestämmelsen ska införas i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.
 
  © 2017 Jure AB