Distributionsavtal och licensavtal av Westin Göran, Lagercrantz Johan - 9789172238985 - Jure bokhandel

 

 
 
Distributionsavtal och licensavtal
– en del av Kontraktshandboken.se
   
 
Författare:Westin Göran , Lagercrantz Johan
Titel:Distributionsavtal och licensavtal – en del av Kontraktshandboken.se
Anmärkning:Denna bok innehåller ett urval ur den digitala tjänsten med mer omfattande innehåll Kontraktshandboken.se.

Denna tryckta utgåva överensstämmer till fullo med motsvarande delar av den digitala versionen per mars 2023.
Utgivningsår:2023
Omfång:429 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172238985
Typ av verk:Kommentar
Serie:Kontraktshandboken.se
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 895 SEK exkl. moms

 

Ett företag som avser att lansera en produkt på en marknad står inför det ofta svåra beslutet att välja rätt exploateringsmetod. Exploatering kan ske i egen regi eller tillsammans med en eller flera samarbetspartners. Såväl tillverkning som försäljning kan läggas på annat eller andra företag. Tillverkning genom annan kan ske genom licensiering av immateriella tillgångar, t.ex. patent, varumärken eller know-how. Försäljning genom annan sker oftast via en agent eller återförsäljare.

Boken, som utgör en del av Kontraktshandboken.se, innehåller en övergripande kommentar för varje avtalstyp och sammanlagt elva avtalsmallar, kommenterade på klausulnivå. Den är uppdelad i följande tre avsnitt.

1. Licensavtal
Kapitlet inleds med en beskrivning av olika typer av immateriella tillgångar och de rättsregler som kringgärdar dessa. Specifik lagstiftning om licensavtal saknas i svensk rätt och rättspraxis är tämligen outvecklad. Ledning får sökas i allmänna avtalsrättsliga principer och genom analogier med andra avtalstyper. Vid utformningen av avtalet måste ofta konkurrenslagens och EU:s konkurrensrättsliga regler beaktas.

2. Distributionsavtal
Agentavtal regleras i tvingande lagstiftning på EU-nivå medan särskild lagstiftning om återförsäljaravtal saknas i svensk rätt. Vid utformning av återförsäljaravtal måste avtalsskrivaren, på samma sätt som vid licensgivning, ta hänsyn till såväl denna brist som till det konkurrensrättsliga regelverket.

3. Sekretess och sekretessavtal
I ett fristående avsnitt behandlas även sekretessfrågor, som särskilt vid licensgivning måste ägnas stor uppmärksamhet. I avsnittet behandlas lagen om företagshemligheter och den rättspraxis som utvecklats rörande tolkning av denna.

Boken vänder sig till alla som upprättar, förhandlar och granskar licens- eller distributionsavtal. Den ger inte bara information och vägledning om svensk och internationell rätt och avtalspraxis utan förmedlar även råd och tips till parterna i rent affärsmässiga frågor.


Översiktlig innehållsförteckning:

Distributionsavtal
- Allmänt
- Agentavtal
- Återförsäljaravtal
- Kommissionsavtal
- Franchiseavtal

Licensavtal
- Licensobjekt m.m.
- Rättsregler och avtalspraxis
- Programvarulicens
- Konkurrensrätt
- Avtalet och avtalsförhandlingen
- Licensgivarens checklista

Sekretess och sekretessavtal
- Lagen om företagshemligheter
- Användning av sekretessförbindelser och sekretessklausuler
- Utformning av sekretessåtaganden
- Påföljder vid brott mot sekretessåtaganden
- Jämkning av oskäliga sekretessbestämmelser


Detaljerad innehållsförteckning:

Distributionsavtal 1
1.1 Allmänt 1
1.1.1 De vanligaste formerna 1
1.1.2 Kreditrisker 1
1.1.3 Agentavtal 2
1.1.4 Återförsäljaravtal 3
1.1.5 Kommissionsavtal 4
1.1.6 Franchiseavtal 5
1.1.7 En jämförelse mellan olika distributionsformer 6
1.2 Agentavtal 7
1.2.1 Tillämpliga rättsregler 7
1.2.2 Agentens skyldigheter 7
1.2.3 Leverantörens skyldigheter 8
1.2.4 Provision m.m. 8
1.2.5 Förhållandet till kunden 8
1.2.6 Avtalets upphörande 9
1.2.7 Avgångsvederlag 10
1.2.8 Skadestånd 11
1.2.9 Konkurrensklausuler 11
1.2.10 Internationella förhållanden 12
1.2.11 Avtalet och avtalsförhandlingen 13
1.2.12 Leverantörens checklista 14
1.3 Återförsäljaravtal 19
1.3.1 Lagstiftning saknas 19
1.3.2 Några viktiga avtalsfrågor 19
1.3.3 De individuella köpeavtalen 22
1.3.4 Leverantörens kreditrisk 22
1.3.5 Internationella förhållanden 23
1.3.6 Konkurrensrätt 24
1.3.7 Avtalet och avtalsförhandlingen 26
1.3.8 Leverantörens checklista 27
1.4 Kommissionsavtal 32
1.4.1 Tillämpliga rättsregler 32
1.4.2 Parternas skyldigheter 32
1.4.3 Konkurrensklausuler 36
1.4.4 Internationella förhållanden 36
1.4.5 Avtalet och avtalsförhandlingen 37
1.4.6 Leverantörens checklista 38
1.5 Franchiseavtal 42
1.5.1 Tillämpliga rättsregler 42
1.5.2 De individuella köpeavtalen 42
1.5.3 Internationella förhållanden 43
Agentavtal, svensk version 45
Agentavtal, engelsk version 66
Återförsäljaravtal, svensk version 88
Återförsäljaravtal, engelsk version 109
Kommissionsavtal, svensk version (2009 års kommissionslag) 130
Kommissionsavtal, engelsk version (2009 års kommissionslag) 153
Franchiseavtal, svensk version 176
Franchiseavtal, engelsk version 196

2. Licensavtal 217
2.1 Licensobjekt m.m. 217
2.1.1 Immateriella rättigheter 217
2.1.2 Fördelar och nackdelar 218
2.1.3 Licensavtalets utformning 218
2.2 Rättsregler och avtalspraxis 219
2.2.1 Allmänt 219
2.2.2 Licensgivarens ansvar för licensobjektet 219
2.2.3 Avtalstid och avtalets upphörande 220
2.2.4 Förtida upphörande 220
2.2.5 Licenstagarens försäljningsinsatser 221
2.2.6 Förbättringar m.m. 222
2.3 Programvarulicens 223
2.3.1 Upphovsrättsliga regler 223
2.3.2 Leverans och installation 223
2.3.3 Användarbegränsningar 223
2.3.4 Underhåll och uppdateringar 223
2.4 Konkurrensrätt 224
2.4.1 Gruppundantag för tekniköverföringsavtal 224
2.4.2 Gruppundantagets tillämpning på avtal mellan ickekonkurrenter 224
2.4.3 Avtal som inte omfattas av gruppundantaget 225
2.5 Avtalet och avtalsförhandlingen 226
2.5.1 Omfattande och komplicerat avtal 226
2.5.2 Avtalsförhandlingen 226
2.6 Licensgivarens checklista 228
2.6.1 Förundersökningar 228
2.6.2 Förberedelser inför förhandlingen 228
2.6.3 Förhandlingarna 229
2.6.4 Undertecknande av avtalet m.m. 230
2.6.5 Genomförande (implementering) 231
2.6.6 Avveckling av avtalet 231
2.6.7 Efter avtalets avveckling 232
Licensavtal (patent, know-how och varumärke), svensk version 233
Licensavtal (patent, know-how and trademark), engelsk version 260
Licensavtal (know-how och varumärke), svensk version 286
Licensavtal (know-how and trademark), engelsk version 312
Licensavtal (programvara), svensk version 338
Licensavtal (programvara), engelsk version 357
Optionsavtal (licens), svensk version 376
Optionsavtal (licens), engelsk version 381
Ägarförbindelse (licens), svensk version 386
Ägarförbindelse (licens), engelsk version 389

3. Sekretess och sekretessavtal 392
3.1 Lagen om företagshemligheter 392
3.1.1 Begreppet ”företagshemlighet” (2 §) 392
3.1.2 Angrepp på företagshemlighet (3 §) 392
3.1.3 Straff 393
3.1.4 Skadestånd 393
3.1.5 Skadestånd för anställda 393
3.1.6 Vite 394
3.1.7 Andra åtgärder 394
3.1.8 Annan lagstiftning 395
3.2 Användning av sekretessförbindelser och sekretessklausuler 396
3.2.1 I avtalsförhållanden 396
3.2.2 Vid avtalsförhandlingar 396
3.3 Utformning av sekretessåtaganden 397
3.3.1 Typ av information 397
3.3.2 Otillåtna åtgärder 397
3.3.3 Förbudstiden 397
3.4 Påföljder vid brott mot sekretessåtaganden 399
3.4.1 Skadestånd 399
3.4.2 Vite 399
3.5 Jämkning av oskäliga sekretessbestämmelser 400
3.5.1 Självständiga företag 400
3.5.2 Anställda och småföretagare 400
Sekretessavtal (förhandling om licens), svensk version 402
Confidentiality agreement (licensavtal), engelsk version 408
Sekretessförbindelse (licenstagare), svensk version 414
Confidentiality Undertaking (licenstagare), engelsk version 418
Sekretessförbindelse (anställd), svensk version 422
Confidentiality Undertaking (anställd), engelsk version 426
 
  © 2017 Jure AB