Kontraktshandboken.se
– Affärsjuridik online
   
 
Författare:Westin Göran , Lagercrantz Johan
Titel:Kontraktshandboken.se – Affärsjuridik online
Anmärkning:Internetbaserad avtalsdatabas med kommentarer. Abonnemang avseende ett år. Produkten finns även som tryckt bok Kontraktshandboken 2018.

SPECIALERBJUDANDE!

Köp båda för 3990 kr!
Utgivningsår:2018
Förlag:Jure
ISBN:KONTRONLINE13
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 2990 SEK exkl. moms
För inloggning och mer information www.kontraktshandboken.se

Priset avser en enanvändarlicens i ett år.
- 1:a användare: 2990 kr per år
Fleranvändarlicenser:
- 2:a användare: 1495 kr per år (utöver grundlicens)
- 3-4 användare: 987 kr per användare och år
(utöver 4485 kr för de första 2 användarna)
- 5 användare och fler: 299 kr per år (utöver ovanstående)
- 10 eller fler: Kontakta oss för offert!

Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se för mer information om fleranvändarlicenser eller provabonnemang.

Kontraktshandboken.se – Affärsjuridik online ger vägledning i avtalsrättsliga frågor. Den är ett oumbärligt hjälpmedel till alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal, dvs. jurister, bolagsjurister, affärsmän, företagsledare, ekonomichefer, inköpsansvariga, försäljningsvariga m.fl.

Produkten består av två delar:

Avtalsmallar, med mer än 150 modellavtal, 30 bolagsmallar, 20 standardklausuler och 10 tvistlösningsklausuler, de flesta på både svenska och engelska med utförliga kommentarer och förhandlingsråd på klausulnivå.

Handboken, där den allmänna delen är avsedd att ge svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i ett företags dagliga verksamhet, t.ex. när det gäller allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter. I den speciella avtalsdelen behandlas olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra avtalsmallar vid avtalsförhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Avtalsmallar

Avtalsmallarna består av fingerade avtal som kommenteras klausul för klausul, mallarna finns såväl på svenska som på engelska. Kommentarerna hänvisar till tillämpliga rättsregler, men innehåller också praktiska råd och tips för respektive part i såväl affärsmässigt som juridiskt hänseende. Avtalen kan lätt laddas ner i word-format och anpassas efter eget behov. En allmän beskrivning av respektive avtalstyp som finns representerade bland våra avtalsmallar återfinns dessutom i handboken. Nedan visas vilka avtalsmallar som vi har dags dato, avsnittet utökas kontinuerligt med nya mallar.

Fullmakter
· Fullmakt (att träffa avtal)
· Fullmakt (bolagsstämma)
· Fullmakt (att sälja fastighet)
· Fullmakt (företagsöverlåtelse)
· Generalfullmakt

Offerter och leveransavtal
· Offert (standardprodukter)
· Offert (kundanpassade produkter)
· Ramavtal
· Leveransavtal
· Underleveransavtal (back-to-back)
· Underleveransavtal (avropsavtal)

Anläggningsleverans
· Avtal om anläggningsleverans

Köp av fastighet
· Avtal om köp av fastighet
· Köpebrev
· Handpenningavtal

Företagsförvärv
· Förvärv av aktier genom riktad nyemission
· Letter of intent
· Sekretessavtal (företagsförvärv)
· Optionsavtal (köpoption, aktier)
· Fullmakt (företagsöverlåtelser)
· Avtal om köp av aktier
· Avtal om köp av inkråm
· Företagsundersökning (Due Diligence)
· Ägarförbindelse (inkråmsaffär)

Anställningsavtal
· Anställningsavtal (VD)
· Anställningsavtal (tjänsteman vid företag utan kollektivavtal)
· Anställningsavtal (tjänsteman vid företag med
kollektivavtal)
· Anställningsavtal (minimireglering)
· Sekretessförbindelse (anställd)
· Konkurrens- och sekretessförbindelse (med kollektivavtal)
· Konkurrens- och sekretessförbindelse (utan kollektivavtal)

Distributionsavtal
· Agentavtal
· Återförsäljaravtal
· Kommissionsavtal
· Franchiseavtal

Konsultavtal
· Konsultavtall (löpande uppdrag)
· Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)
· IT-konsultavtal (löpande uppdrag)
· IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)
· Sekretessförbindelse (anlitat konsultföretag)
· Sekretessförbindelse (anställd hos anlitat konsultföretag)

Licensavtal
· Licensavtal (know-how och varumärke)
· Licensavtal (patent, know-how och varumärke)
· Optionsavtal (licens)
· Sekretessavtal (förhandling om licens)

Delägaravtal
· Aktieägaravtal (50/50, gemensamt försäljningsbolag)
· Aktieägaravtal (flerpartsavtal, fysiska personer)
· Aktieägaravtal (flerpartsavtal, s. k. investeringsavtal)
· Bolagsordning
· Handelsbolagsavtal

Kreditavtal och reverser
· Kreditavtal
· Revers (enkelt skuldebrev)
· Revers (löpande skuldebrev)

Borgen och garantier
· Borgensförbindelse (en borgensman)
· Borgensförbindelse (flera borgensmän)
· Förskottsgaranti (bankgaranti)
· Fullgörandegaranti (moderbolagsgaranti, leveransavtal)
· Stödbrev (från moderbolag)

Pant och depositionsavtal
· Pantavtal (aktier)
· Pantavtal (företagsinteckning)
· Pantavtal (fastighetsinteckning)
· Depositionsavtal (aktier)
· Depositionsavtal (del av köpeskilling)

Letter of intent och optionsavtal
· Letter of intent
· Optionsavtal (köpoption aktier)
· Optionsavtal (säljoption aktier)

Sekretess och konkurrensförbud
· Sekretessavtal
· Sekretessförbindelse (anställd)
· Konkurrens- och sekretessförbindelse (anställd)
· Sekretessförbindelse (anlitat konsultbolag)
· Sekretessförbindelse (anställd hos anlitat konsultbolag)

Förlikningsavtal
· Förlikningsavtal (avtalstvist, fel i köpt egendom)
· Förlikningsavtal (avtalstvist, förlikning vid domstol)

Bolagsmallar
· Allmänna bolagsmallar
· Aktieägartillskott
Standardklausuler


Handboken

Handboken består av två delar, en allmän del och en speciell avtalsdel. Den allmänna delen är avsedd att ge svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i ett företags dagliga verksamhet, t.ex. när det gäller allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter. I den speciella avtalsdelen behandlas olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra avtalsmallar vid avtalsförhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Nedan återfinns handbokens innehållsförteckning.

Avtal och avtalsförhandlingar
· Avtalets tillkomst
· Avtalsförhandlingen
· Avtalets innehåll och tolkning
· Implementering av avtalets bestämmelser
· Avveckling av avtal
· Justering av avtal
· Avtals ogiltighet m. m.

Offentlig upphandling
· Olika upphandlingsformer
· Tröskelvärden
· Särskilt om annonsering
· Anbudsförfarandet
· Överprövning och tillsyn

Bolagsrätt
· Olika bolagsformer
· Aktiebolagslagen och bolagsordningen
· Bolagets aktier och aktiekapital
· Bolagets ledning
· Delägarna och bolaget
· Redovisning och revision
· Bolagsverket
· Likvidation och upplösning

Marknadsrätt
· Marknadsekonomiska principer
· Regler till skydd för konsumenter
· Regler mot otillbörlig konkurrens mellan företag

Immateriella rättigheter
· Immateriella tillgångar
· Licensiering
· Patent
· Varumärken och firmanamn
· Mönster
· Upphovsrätt
· Know-how
· Domännamn

Konkurrensrätt
· Regler till skydd för den fria konkurrensen
· EU:s konkurrensregler
· Den svenska konkurrenslagen

Risker, krediter och säkerheter
· Risker
· Krediter
· Säkerheter
· Försäkringar

Avtalstvister och tillämplig lag
· Faktorer som avhåller part från process
· Förlikningsförhandlingar och förlikningsavtal
· Skiljenämnd eller domstol
· Skiljeklausulen utformning
· Internationella förhållanden och tillämplig lag

Avtal om köp av produkter
· Avtal utanför konsumentområdet
· Avtal mellan företag
· Internationella avtal
· Standardavtal
· Offertarbete
· Finansiering och betalning
· Leveransklausuler
· Klausuler i ett leveransavtal

Anläggningsleveranser
· Köparens förberedande arbete
· Övertagande
· Ansvar för skada på avtalsobjektet och annans egendom
· Patentintrång
· Inkomstbeskattning

Köp av fastighet
· Tvingande regler
· Avtalets form och utseende
· Vad tillhör fastigheten?
· Avtalets innehåll

Företagsförvärv
· Företagsundersökning (Due Diligence)
· Överlåtelse av aktier
· Överlåtelse av inkråm
· Affärens upplägg och skattekonsekvenser
· Finansiering och betalning

Distributionsavtal
· Distributionsformer
· Agentavtal
· Distributionsavtal

Anställningsavtal
· Grunddragen i arbetsrätten
· Avtalet och avtalsförhandlingen
· Förhandling med företagsledande chef
· Arbetsgivarens checklista vid anställning av högre chefer

Konsultavtal
· Konsultuppdaget
· Avtalet och avtalsförhandlingen
· Uppdragsgivarens checklista

Licensavtal
· Licensobjektet m. m.
· Avtalet och avtalsförhandlingen
· Licensgivarens checklista

Delägaravtal (bolagsavtal)
· Allmänt om aktieägaravtal
· Förhandling av ett aktieägaravtal
· Checklista för aktieägaravtal
· Avtal för handels- och kommanditbolag
· Letter of intent och optionsavtal
· Letter of intent
· Optionsavtal

Sekretess och konkurrensförbud
· Sekretess
· Konkurrensförbud
 
  © 2017 Jure AB