Kontraktshandboken.se
– Affärsjuridik i praktiken, inte minst för Dig som förhandlar, granskar och skriver avtal
   
 
Författare:Westin Göran , Lagercrantz Johan
Titel:Kontraktshandboken.se – Affärsjuridik i praktiken, inte minst för Dig som förhandlar, granskar och skriver avtal
Anmärkning:Internetbaserad avtalsdatabas med kommentarer. Abonnemang avseende ett år.

Ett specialiserat urval ur tjänsten finns som tryckt bok utgiven 2023 Distributionsavtal och licensavtal – en del av Kontraktshandboken.se.

Ett allmänt urval ur innehållet finns även som tryckt bok Kontraktshandboken 2018.
Utgivningsår:2021
Förlag:Jure
ISBN:KONTRONLINE13
Produkttyp:E-bok
Typ av verk:Kommentar
Serie:Kontraktshandboken.se
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 2990 SEK exkl. moms
För inloggning och mer information www.kontraktshandboken.se

Priset avser en enanvändarlicens i ett år.
- 1:a användare: 2990 kr per år
Fleranvändarlicenser:
- 2:a användare: 1495 kr per år (utöver grundlicens)
- 3-4 användare: 987 kr per användare och år
(utöver 4485 kr för de första 2 användarna)
- 5 användare och fler: 299 kr per år (utöver ovanstående)
- 10 eller fler: Kontakta oss för offert!

Kontakta oss gärna på e-post: order@jure.se för mer information om fleranvändarlicenser eller provabonnemang.

Kontraktshandboken.se – Affärsjuridik online ger vägledning i avtalsrättsliga frågor. Den är ett oumbärligt hjälpmedel till alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal, dvs. jurister, bolagsjurister, affärsmän, företagsledare, ekonomichefer, inköpsansvariga, försäljningsvariga m.fl.


Produkten består av två delar:

Avtalsmallar, med mer än 150 modellavtal, 30 bolagsmallar, 20 standardklausuler och 10 tvistlösningsklausuler, de flesta på både svenska och engelska med utförliga kommentarer och förhandlingsråd på klausulnivå.

Handboken, vilken i sin tur består av två delar, en allmän del och en speciell avtalsdel. Den allmänna delen är avsedd att ge svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i ett företags dagliga verksamhet, t.ex. när det gäller allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter. I den speciella avtalsdelen behandlas olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra avtalsmallar vid avtalsförhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning.Avtalsmallarna

Avtalsmallarna består av fingerade avtal som kommenteras klausul för klausul, mallarna finns såväl på svenska som på engelska. Kommentarerna hänvisar till tillämpliga rättsregler, men innehåller också praktiska råd och tips för respektive part i såväl affärsmässigt som juridiskt hänseende. Avtalen kan lätt laddas ner och anpassas efter eget behov. En allmän beskrivning av respektive avtalstyp som finns representerade bland våra avtalsmallar återfinns dessutom i handboken. Nedan ser du vilka avtalsmallar som vi har dags dato, avsnittet utökas kontinuerligt med nya mallar.


Tvistlösningsklausuler

· Lagen om skiljeförfarande
· Stockholms Handelskammare
· Göteborgsklausulerna
· Danmark
· Finland
· Norge
· ICC
· London, LCIA
· Swiss Rules
· UNCITRAL


Fullmakter

· Fullmakt (att träffa avtal)
· Fullmakt (bolagsstämma)
· Fullmakt (att sälja fastighet)
· Fullmakt (företagsöverlåtelse)
· Generalfullmakt


Offerter och leveransavtal

· Offert (standardprodukter)
· Offert (kundanpassade produkter)


Anläggningsleverans

· Avtal om anläggningsleverans


Köp av fastighet

· Avtal om köp av fastighet
· Köpebrev
· Handpenningavtal


Företagsförvärv

· Köp av aktier (samtliga)
· Köp av aktiepost
· Köp av inkråm (utan tillträdesbokslut)
· Köp av inkråm (med tillträdesbokslut)
· Ägarförbindelse (inkråmsaffär)
· Förvärv genom riktad emission
· Letter of intent
· Företagsundersökning (Due Diligence)
· Agenda för tillträdessammanträde (aktier)
· Agenda för tillträdessammanträde (inkråm)
· Disclosure letter
· Generalfullmakt
· Fullmakt (företagsöverlåtelse)
· Optionsavtal (köpoption, aktier)
· Optionsavtal (säljoption, aktier)
· Depositionsavtal (del av köpeskilling)
· Pantavtal (aktier)
· Sekretessavtal (företagsförvärv)


Delägaravtal

· Aktieägaravtal (50/50, fysiska personer)
· Aktieägaravtal (50/50, företag)
· Aktieägaravtal (flerpartsavtal, fysiska personer)
· Aktieägaravtal (flerpartsavtal, företag)
· Aktieägaravtal (flerpartsavtal, s. k. investeringsavtal)
· Depositionsavtal (aktier)
· Pantavtal (aktier)
· Bolagsordning
· Handelsbolagsavtal
· Kommanditbolagsavtal


Anställningsavtal

· Anställningsavtal (VD)
· Anställningsavtal (tjänsteman vid företag utan kollektivavtal)
· Anställningsavtal (tjänsteman vid företag med kollektivavtal)
· Anställningsavtal (arbetare vid företag utan kollektivavtal)
· Anställningsavtal (arbetare vid företag med kollektivavtal)
· Anställningsavtal (minimireglering)
· Sekretessförbindelse (anställd)
· Konkurrens- och sekretessförbindelse (med kollektivavtal)
· Konkurrens- och sekretessförbindelse (utan kollektivavtal)


Distributionsavtal

· Agentavtal
· Återförsäljaravtal
· Kommissionsavtal
· Franchiseavtal


Konsult-, uppdrags- och sponsoravtal

· Konsultavtall (löpande uppdrag)
· Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)
· IT-konsultavtal (löpande uppdrag)
· IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)
· Uppdragsavtal (löpande)
· Uppdragsavtal (resultatinriktat)
· Sponsoravtal
· Sekretessförbindelse (anlitat konsultföretag)
· Sekretessförbindelse (anställd hos anlitat konsultföretag)


Licensavtal

· Licensavtal (know-how och varumärke)
· Licensavtal (patent, know-how och varumärke)
· Licensavtal (programvara)
· Optionsavtal (licens)
· Ägarförbindelse (licens)
· Sekretessavtal (förhandling om licens)
· Sekretessförbindelse (licenstagare)Kreditavtal och reverser

· Kreditavtal
· Revers (enkelt skuldebrev)
· Revers (löpande skuldebrev)


Borgen och garantier

· Borgensförbindelse (en borgensman)
· Borgensförbindelse (flera borgensmän)
· Förskottsgaranti (bankgaranti)
· Fullgörandegaranti (moderbolagsgaranti, leveransavtal)
· Stödbrev (från moderbolag)


Pant och depositionsavtal

· Pantavtal (aktier)
· Pantavtal (företagsinteckning)
· Pantavtal (fastighetsinteckning)
· Depositionsavtal (aktier)
· Depositionsavtal (del av köpeskilling)


Letter of intent och optionsavtal

· Letter of intent
· Optionsavtal (köpoption aktier)
· Optionsavtal (säljoption aktier)


Sekretess och konkurrensförbud

· Sekretessavtal (ömsesidigt)
· Sekretessavtal (företagsförvärv)
· Sekretessavtal (förhandling om licens)
· Konkurrens- och sekretessförbindelse (med kollektivavtal)
· Konkurrens- och sekretessförbindelse (utan kollektivavtal)
· Sekretessförbindelse (licenstagare)
· Sekretessförbindelse (anställd)
· Sekretessförbindelse (anlitat konsultbolag)
· Sekretessförbindelse (anställd hos anlitad konsult)

Förlikningsavtal

· Förlikningsavtal (avtalstvist, fel i köpt egendom)
· Förlikningsavtal (avtalstvist, förlikning vid domstol)


Bolagsmallar

· Allmänna bolagsmallar
· Ordinarie bolagsstämma
· Ändring av bolagsordning
· Kontantemission
· Riktad konvertibelemission
· Aportemission
· Fondemission
· Aktieägartillskott


Standardklausuler

1 Ingress
2 Definitioner
3 Avtalstid
4 Förtida upphörande
5 Force majeure, befrielsegrunder
6 Ändrade förhållanden
7 Vite
8 Reklamation och preskription
9 Överlåtelse av avtalet
10 Underleverantörer, underagenter
11 Värdering
12 Lojalitet
13 Etik
14 Sekretess
15 Konkurrensföbud
16 Rekryteringsförbud
17 Rangordning
18 Meddelanden och språk
19 Ändringar
20 Fullständig reglering
21 Partiell ogiltighet
22 Passivitet
23 Rubriker
24 Äganderättsförbehåll
25 Tillämplig lag
26 AvslutningHandboken

Handboken består av två delar, en allmän del och en speciell avtalsdel. Den allmänna delen är avsedd att ge svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i ett företags dagliga verksamhet, t.ex. när det gäller allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter. I den speciella avtalsdelen behandlas olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra avtalsmallar vid avtalsförhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning.


Nedan återfinns handbokens innehållsförteckning.


Avtal och avtalsförhandlingar

· Avtalets tillkomst
· Avtalsförhandlingen
· Avtalets innehåll och tolkning
· Implementering av avtalets bestämmelser
· Avveckling av avtal
· Justering av avtal
· Avtals ogiltighet m. m


Avtalsskrivning i praktiken

· Användning av avtalsmallar
· Checklista vid avtalsskrivning


Offentlig upphandling

· Regler för offentlig upphandling
· Olika upphandlingsformer
· Tröskelvärden
· Särskilt om annonsering
· Anbudsförfarandet
· Upphandling under tröskelvärdena
· Upphandling över tröskelvärdena
· Överprövning och tillsyn
· Offentlighet och sekretess
· Information om upphandling


Bolagsrätt

· Olika bolagsformer
· Aktiebolagslagen och bolagsordningen
· Bolagets aktier och aktiekapital
· Bolagets ledning
· Delägarna och bolaget
· Redovisning och revision
· Bolagsverket
· Likvidation och upplösning


Marknadsrätt

· Marknadsekonomiska principer
· Regler till skydd för konsumenter
· Regler mot otillbörlig konkurrens mellan företag


Immateriella rättigheter

· Immateriella tillgångar
· Exploatering och vård av immateriella tillgångar
· Licensiering
· Rättsregler m.m.
· Patent
· Varumärken och firmanamn
· Mönster
· Upphovsrätt
· Know-how
· Domännamn
· Översikt över immateriella tillgångar


Konkurrensrätt

· Regler till skydd för den fria konkurrensen
· EU:s konkurrensregler
· Den svenska konkurrenslagen
· Konkurrensrätten i praktiken


Risker, krediter och säkerheter

· Risker
· Krediter
· Säkerheter


Avtalstvister och tillämplig lag

· Inledning
· Faktorer som avhåller part från process
· Förlikningsförhandlingar och förlikningsavtal
· Skiljenämnd eller domstol
· Tvistlösningsklausuler
· Internationella förhållanden och tillämplig lag


Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)

· Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)


Avtal om köp av produkter

· Avtal utanför konsumentområdet
· Avtal med konsumenter
· Internationella avtal
· Standardavtal
· Offertarbete
· Finansiering och betalning
· Leveransklausuler
· Klausuler i ett leveransavtal


Anläggningsleveranser

· Leverans/Anläggningsleverans
· Klausuler i avtalet
· Lagändringar
· Ändringar och tillägg
· Uppskjutet genomförande ("suspension")
· Övertagande
· Ansvar för skada på avtalsobjektet och skada på annan egendom
· Patentintrång m.m.
· Inkomstbeskattning


Standardklausuler

· Allmänt om standardklausuler
· Avtalets inledning
· Avtalstid, villkor och upphörande
· Force majeure och ändrade förhållanden
· Påföljder och kontraktsbrott
· Reklamation, preskription
· Partsbyte, kontraktsmedhjälpare
· Tillämplig lag, tvister
· Äganderättsförbehåll (retention of title)
· Ordningsföreskrifter (Meddelanden m.m.)


Standardavtal (förteckning)

· Allmän kommentar
· Generella avtal
· Maskinutrustning m.m.
· Byggmaterial


Köp av fastighet

· Allmänt
· Avtalets form och utseende
· Vad tillhör fastigheten?
· Avtalets innehåll


Köp av företag

· Allmänt
· Förvärvsprocessen
· Aktieköp
· Köp av rörelse ("inkråm")
· Riktad emission
· Avtalsförhandlingen
· Konkurrensrätt


Distributionsavtal

· Distributionsformer
· Agentavtal
· Distributionsavtal
· Kommissionsavtal
· Franchiseavtal


Anställningsavtal

· Hantering av personal och personalfrågor
· Grunddragen i arbetsrätten
· Avtalet och avtalsförhandlingen
· Förhandling med företagsledande chef
· Arbetsgivarens checklista vid anställning av högre chefer


Konsultavtal

· Uppdaget
· Avtalet och avtalsförhandlingen
· Uppdragsgivarens checklista


IT-rätt coh IT-avtal

· Översikt
· Systemleverans
· Programvarulicens
· IT-Konsultavtal inkl. systemutveckling
· Underhållsavtal
· IT-driftavtal
· Outsourcing
· Molntjänstavtal
· Standardavtal (förteckning)


Licensavtal

· Licensobjektet m. m.
· Rättsregler och avtalspraxis
· Programvarulicens
· Konkurrensrätt
· Avtalet och avtalsförhandlingen
· Licensgivarens checklista


Delägaravtal (bolagsavtal)

· Allmänt om aktieägaravtal
· Förhandling av ett aktieägaravtal
· Checklista för aktieägaravtal
· Avtal för handels- och kommanditbolag


Letter of intent och optionsavtal

· Letter of intent
· Optionsavtal


Sekretess och konkurrensförbud

· Sekretess
· Konkurrensförbud
· Bestämmelser om rekryteringsförbud och kundskydd


Frågor & svar
 
  © 2017 Jure AB