Kontraktshandboken 2018
   
 
Författare:Westin Göran , Lagercrantz Johan
Titel:Kontraktshandboken 2018
Anmärkning:Produkten finns även som digital tjänst med mer innehåll Kontraktshandboken.se.

SPECIALERBJUDANDE!

Köp båda för 3990 kr!
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:905 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236892
Serie:Kontraktshandboken.se
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1590 SEK exkl. moms
Bland nyheterna i 2018 års utgåva märks bl.a.:

• Avtalen om köp av aktier och inkråm har reviderats, bl. a. genom tillförande av en klausul om köparens kännedom.
• Två nya anställningsavtal (arbetare; med och utan kollektivavtal) har tillkommit.
• Delägaravtalen har kompletterats med ett kommanditbolagsavtal.
• Kapitlet om tvistlösning har kompletterats med skiljeinstitut i Norge, Danmark och Finland.

Kontraktshandboken är en unik produkt som ger praktisk vägledning i avtalsrättsliga frågor. Den innehåller bl. a. en presentation av de vanligare kommersiella avtalstyperna och ett 80-tal modellavtal på svenska med kommentarer och förhandlingsråd på klausulnivå. Den vänder sig till alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal, dvs. jurister inom både den offentliga och den privata sektorn, affärsmän, företagsledare, ekonomichefer m. fl.

Kontraktshandboken utkommer årligen i ny uppdaterad och utökad version. Innehållet är hämtat från Kontraktshandboken.se, Affärsjuridik online. Se nedan för mer information.

Kontraktshandboken.se AFFÄRSJURIDIK ONLINE

Kontraktshandboken.se innehåller, utöver innehållet i boken, bl.a. särskilda
kapitel om immateriella rättigheter, marknadsrätt och konkurrensrätt. Alla avtal finns på både svenska och engelska och kan lätt laddas ner för vidare bearbetning. Kontraktshandboken.se är tänkt att snabbt ge vägledning i avtalsrättsliga och andra affärsjuridiska frågor.

Författarna är affärsjurister med stor erfarenhet av avtalsförhandlingar och avtalsskrivning. Göran Westin har bl. a. arbetat på advokatbyrå, bank och som bolagsjurist i Procordia. Han är redaktör för och en av huvudförfattarna till Karnov avtal (tidigare Pacta), ett avtalssystem främst avsett för affärsjurister. Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist i Sandvik och ABB samt varit VD för Institutet för Utländsk rätt och chefsjurist i Bombardier Transportation AB, ett bolag inom den internationella koncernen Bombardier.

Följande avtal finns:

Distributionsavtal
• Agentavtal
• Återförsäljaravtal
• Kommissionsavtal
• Franchiseavtal

Konsultavtal
• Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag), beställarens grundversion
• Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag), konsultens grundversion
• Konsultavtal (löpande uppdrag)
• Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)
• IT-konsultavtal (löpande uppdrag)
• IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)
• Sekretessförbindelse (anlitat konsultföretag)
• Sekretessförbindelse (anställd hos anlitad konsult)

Licensavtal
• Licensavtal (know-how och varumärke)
• Licensavtal (patent, know-how och varumärke)
• Optionsavtal (licens)
• Sekretessavtal (förhandling om licens)

Företagsförvärv
• Avtal om köp av aktier
• Avtal om köp av inkråm
• Avtal om köp av aktiepost genom riktad emission
• Företagsundersökning (Due Diligence)
• Letter of intent
• Sekretessavtal
• Optionsavtal (köpoption aktier)
• Optionsavtal (säljoption aktier)
• Ägarförbindelse (inkråmsaffär)
• Generalfullmakt
• Fullmakt (att träffa avtal)

Delägaravtal
• Aktieägaravtal (50/50, gemensamt försäljningsbolag)
• Aktieägaravtal (flerpartsavtal, fysiska personer)
• Aktieägaravtal (flerpartsavtal, s. k. investeringsavtal)
• Bolagsordning
• Handelsbolagsavtal
• Kommanditbolagsavtal

Anställningsavtal
• Anställningsavtal (minimireglering)
• Anställningsavtal (VD)
• Anställningsavtal (tjänsteman vid företag med kollektivavtal)
• Anställningsavtal (tjänsteman vid företag utan kollektivavtal)
• Anställningsavtal (arbetare vid företag med kollektivavtal)
• Anställningsavtal (arbetare vid företag utan kollektivavtal)
• Avtal om användning av konkurrensklausul

Sekretess och konkurrensförbud
• Sekretessavtal (ömsesidigt)
• Sekretessavtal (förhandling om licensavtal)
• Sekretessförbindelse (anställd)
• Konkurrens- och sekretessförbindelse (tjänsteman i företag med kollektivavtal)
• Konkurrens- och sekretessförbindelse (tjänsteman i företag utan kollektivavtal)
• Sekretessförbindelse (anlitat konsultföretag)
• Sekretessförbindelse (anställd hos anlitad konsult)

Köp av fastighet
• Avtal om köp av fastighet
• Köpebrev
• Handpenningavtal
• Fullmakt (att sälja fastighet)

Offerter och leveransavtal
• Offert (standardprodukter)
• Offert (kundanpassade produkter)
• Leveransavtal
• Ramavtal (avropsavtal)
• Underleveransavtal (avropsavtal)
• Underleveransavtal (back-to-back)


Anläggningsleverans
• Avtal om anläggningsleverans

Kreditavtal och reverser
• Kreditavtal
• Revers (enkelt skuldebrev)
• Revers (löpande skuldebrev)

Borgen och garantier
• Borgensförbindelse (en borgensman)
• Borgensförbindelse (flera borgensmän, begränsat ansvar)
• Borgensförbindelse (flera borgensmän, solidariskt ansvar)
• Förskottsgaranti (bankgaranti)
• Fullgörandegaranti (moderbolagsgaranti, leveransavtal)
• Stödbrev (från moderbolag)

Pant och depositionsavtal
• Pantavtal (aktier)
• Pantavtal (företagsinteckningar)
• Pantavtal (fastighetsinteckningar)
• Depositionsavtal (aktier)
• Depositionsavtal (del av köpeskilling)

Avtalstvister
• Förlikningsavtal (avtalstvist, fel i köpt egendom) svensk version
• Förlikningsavtal (avtalstvist, förlikning vid domstol) svensk version
• Tvistlösningsklausuler (lagen om skiljeförfarande), svensk version
• Tvistlösningsklausuler (Stockholms Handelskammare), svensk version
• Tvistlösningsklausuler (Göteborgsklausulerna), svensk version
• Tvistlösningsklausuler (Swiss Rules), engelsk version
• Tvistlösningsklausuler (UNCITRAL), engelsk version
• Tvistlösningsklausuler (London, LCIA), engelsk version
• Tvistlösningsklausuler (ICC), engelsk version
• Tvistlösningsklausuler (Oslo Chamber of Commerce), engelsk version med kommentar
• Tvistlösningsklausuler (Danish arbitration), engelsk version med kommentar
• Tvistlösningsklausuler (Arbitration, Finland Chamber of Commerce), engelsk version

Följande standardklausuler finns:
· Ingress (preamble, recitals)
· Definitioner
· Avtalstid (duration, term, termination)
· Förtida upphörande (premature termination, earlier termination)
· Force majeure, befrielsegrunder (force majeure, grounds for relief)
· Ändrade förhållanden (changes in circumstances, hardship)
· Vite (penalty, liquidated damages)
· Reklamation (notice of claim) och prescription (time limit)
· Överlåtelseavavtalet (assignment of the agreement)
· Underleverantörer, underagenter (subcontracting, subagents)
· Rangordning (order of precedence)
· Meddelanden/språk (notices and language)
· Ändringar (amendments)
· Fullständig reglering (entire agreement)
· Partiell ogiltighet (severability)
· Passivitet (non-waiver)
· Rubriker (headings)
· Äganderättsförbehåll (retention of title)
· Tillämplig lag (governing law)
· Avslutning (conclusion)
 
  © 2017 Jure AB