Samfälligheter av Österberg Tommy - 9789139028109 - Jure bokhandel

 

 
 
Samfälligheter
– Handbok för samfällighetsföreningar
   
 
Författare:Österberg Tommy
Titel:Samfälligheter – Handbok för samfällighetsföreningar
Anmärkning:
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:227 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028109
Ämnesord:Fastighetsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 525 SEK exkl. moms

 

Denna handbok ger på ett lättöverskådligt sätt information och vägledning vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trappuppgångar, sopanordningar och andra samfälligheter samt servitut. Boken ger bl.a. svar på följande frågor:

• Hur bildar man en samfällighetsförening?

• Hur bestäms vad en samfällighetsförening får syssla med?

• Hur ska styrelsen bedriva sitt löpande arbete?

• Hur leder man bäst en föreningsstämma?

• Vilka ekonomiska regler gäller?

• Vilka skatteregler finns?

• Vilka försäkringar behövs?

• Hur avgörs tvister mellan delägarna om förvaltningen?

Dessutom har boken ett avsnitt som redogör för intressanta rättsfall som visar hur domstolarna har hanterat tvister av skilda slag.

Samfälligheter är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för en samfällighetsförenings styrelseledamöter och medlemmar, men även för andra som kommer i kontakt med samfälligheter.

Den trettonde upplagan har uppdaterats så att lagtext och tillämpningsfrågor, som uppkommit i det praktiska arbetet eller som har avgjorts av domstolarna, är aktuella till den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB