Köparens hävningsrätt vid fastighetsköp av Adolfsson Kjell - 9176781119 - Jure bokhandel

 

 
 
Köparens hävningsrätt vid fastighetsköp
   
 
Författare:Adolfsson Kjell
Titel:Köparens hävningsrätt vid fastighetsköp
Anmärkning:
Utgivningsår:1988
Omfång:362 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176781119
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 15
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Säljarens ansvar för fel i fastighet har varit en aktuell fråga under de senaste åren. Däremot har inte köparens möjlighet till påföljder och de frågor som rör påföljderna blivit lika uppmärksammade. Denna bok behandlar påföljden hävning, vilken kanske är den av de i jordabalken och köplagen angivna påföljder som kan innebära störst osäkerhet vid tillämpning. Detta på grund av de svårigheter som gör sig gällande i samband med väsentlighetsbedömningen.

När en köpare vill häva ett fastighetsköp uppkommer flera intrikata problem, vilka medför att det ofta kan vara svårt att förutse hur en domstol kommer att döma. Denna uppenbara svårighet att förutse om hävningsrätt verkligen föreligger, innebär vissa risker för en fastighetsköpare i de fall han misstar sig ifråga om sin rätt att häva. Samma problem återfinns vid köp av lös egendom och även om hävningsreglerna där inte är identiska med de i jordabalken, så överensstämmer de på många punkter. Följaktligen är också köplagens regler granskade.

I framställningen - som består av faktaredovisning och en teoretisk bearbetning - analyseras hävningsrättsliga frågor i ett försök att precisera betingelserna för att hävningsrätt skall föreligga. Särskilt viktigt har varit att besvara de frågor som uppkommer i anslutning till det abstrakta och värdeladdade kravet, att fel eller dröjsmål skall ha viss betydelse för en köpare. För att kunna beskriva och presentera en användbar metod har den teoretiska innebörden i ansvarsreglerna analyserats.
 
  © 2017 Jure AB