SOU 2003:113 El- och naturgasmarknaderna - 9138220342 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2003:113 El- och naturgasmarknaderna
– Europeisk harmonisering
   
 
Titel:SOU 2003:113 El- och naturgasmarknaderna – Europeisk harmonisering
Anmärkning:Delbetänkande. Se SOU 2004:129 jämte bilagedel, prop. 2004/05:15 samt prop. 2005/06:158.
Utgivningsår:2003
Omfång:460 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220342
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:El- och gasmarknadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:113
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 267 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås åtgärder för att skärpa konkurrensen inom handeln med el och naturgas genom bl.a. klara gränser mellan elnätsföretag eller företag som har koncession för naturgasledning och företag som producerar eller handlar med el eller gas. Elbranschens företrädare i utredningen har reserverat sig på några viktiga punkter. Vidare föreslås nya bestämmelser om s.k. förlust-el och överföringstariffer. Naturgaslagens tillämpningsområde utvidgas till att gälla flera olika typer av gas. Vidare skärps konsumentskyddet på naturgasmarknaden. Slutligen har en granskning har gjorts av den nya EG-förordningen om gränsöverskridande handel med el som skall tillämpas från den 1 juli 2004.
 
  © 2017 Jure AB