SOU 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/STI - 9138220806 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/STI
– att möta förändring
   
 
Titel:SOU 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/STI – att möta förändring
Anmärkning:Se även Ds 2004:6 och prop. 2005/06:60.
Utgivningsår:2004
Omfång:331 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220806
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Hiv/aids-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:13
Ämnesord:Övrigt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I betänkandet pekas på ökade risker för spridning av hiv/aids och andra sexuellt överför bara sjukdomar. Orsakerna är bl.a. den snabba spridningen av hivinfektion i vår närmaste omvärld, särskilt i Baltikum och Ryssland och tilltagande spridning av läkemedelsresistenta hivinfektioner.

Här föreslås bl.a.:
• Grundläggande sex- och samlevnadsundervisning i skolan
• Förstärkning av ungdomsmottagningarnas och skolhälsovårdens resurser.
• Förbättrad kvalitet på kontaktspårningen vid sexuellt överförbara infektioner och förbättrade möjligheter för hivtestning och rådgivning för riskutsatta individer.
– Satsningar på sprututbytesprogram där så bedöms nödvändigt.
– Ett tydligt nationellt ansvar hos Socialstyrelsen för planering och uppföljning av samhällets insatser.
 
  © 2017 Jure AB