SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden - 913822125X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden
   
 
Titel:SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden
Utgivningsår:2004
Omfång:432 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822125X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om den könssegregerade svenska arbetsmarknaden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:43
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 294 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att insatser görs för att öka pojkars och mäns intresse för traditionella kvinnoyrken, på samma sätt som tidigare gjorts i det omvända fallet, med kvinnors inbrytning i traditionella mansyrken som följd. Bland de åtgärder som krävs är:
– ekonomiska resurser för att stimulera pojkars/mäns intresse.
– sommarkurser för pojkar inom den sociala sektorn motsvarande de tekniska kurserna för flickor.
– möjligheter till specialistkompetens även för undersköterskor, för att höja yrkets status och ge möjligheter till lönespridning.
– en översyn av SCB:s yrkesklassificering ur ett könsperspektiv för att framhäva även kvinnors yrken genom t.ex. särskilda yrkestitlar.
 
  © 2017 Jure AB