SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet - 9138221322 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet
   
 
Titel:SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet
Anmärkning:Se även bilagedel samt SOU 2004:46, slutbetänkande SOU 2004:130 och prop. 2005/06:186.
Utgivningsår:2004
Omfång:439 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221322
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förtroendekommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:47
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 206 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås bl.a.
– Lagstifta om information och beslut på bolagsstämman om ledningens och styrelsens ersättningar.
– Fastställ en Svensk kod för bolagsstyrning (jfr SOU 2004:46).
– Bättra på konsumentskyddet inom finanssektorn.
– Effektivisera konkurrenspolitiken.
– Effektivisera och skynda på utredningarna om ekobrott, bl.a. genom bredare rekrytering av ekopoliser, expertpool, specialåklagare och specialister vid domstolarna.
– Avskaffa förmögenhetsskatten.
– Inrätta en ny myndighet Redovisningsinspektionen, avskaffa Bokföringsnämnden, Revisorsnämnden och Nämnden för offentlig upphandling (NOU).
- Ge Finansinspektionen, Konkurrensverket och Ekobrottsmyndigheten större resurser att övervaka och ingripa.
 
  © 2017 Jure AB