SOU 2004:46 Swedish Code of Corporate Governance - 9138221713 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:46 Swedish Code of Corporate Governance
– A Proposal by the Code Group
   
 
Titel:SOU 2004:46 Swedish Code of Corporate Governance – A Proposal by the Code Group
Anmärkning:Översättning till engelska av betänkandet Svensk kod för bolagsstyrning.
Utgivningsår:2004
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221713
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Förtroendekommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:46
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 110 SEK exkl. moms

 

Detta är en översättning till engelska av SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning – Förslag från Kodgruppen.

Under devisen "följ eller förklara" rekommenderas ett antal riktlinjer för självreglering av bolagsstyrningen inom svenskt näringsliv:

– Majoriteten av styrelsens ledamöter skall vara oberoende av bolaget och minst två av dessa också oberoende från bolagets större ägare.
– Styrelseordförandens roll förstärks och förtydligas.
– Styrelseordföranden skall väljas på bolagsstämman men får inte vara stämmoordförande, ordförande i valberedningen eller revisionsutskottet eller heltidsanställd koncernchef.
– En valberedning, utsedd av aktieägarna, skall utvärdera styrelse och revisorer och lämna förslag till bolagsstämman om ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer samt arvoden till styrelseordförande, styrelse och revisorer.
– Bolagsstämman skall besluta om principer för ersättning till styrelse, VD och ledande befattningshavare och fastställa styrelsearvoden samt behandla en redogörelse för ledningens ersättningar.
– Alla aktierelaterade incitamentsprogram skall beslutas av bolagsstämman.

I betänkandet behandlas även frågor om styrelsens sammansättning och om informationssnyldigheten. Här föreslås bl.a. tidsbegränsad mandatperiod, åldersgräns och jämnare könsfördelning.
 
  © 2017 Jure AB