SOU 2000:28 Kunskapsbygget 2000 - 9138211750 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2000:28 Kunskapsbygget 2000
– det livslånga lärandet
   
 
Titel:SOU 2000:28 Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet
Anmärkning:Prop. 2000/01:72.
Utgivningsår:2000
Omfång:788 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211750
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2000:28
Ämnesord:Övrigt

Pris: 324 SEK exkl. moms

 

Kunskapsbygget är det sammanfattande namn Kunskapslyftskommittén gett sina förslag till vuxenutbildningsreform. Till grundstommen i Kunskapsbygget hör bl.a. att rätt till studier i kommunal utbildning upp till och med gymnasienivå, rätt till hela det gymnasiala utbudet och rätt till validering (att få tillgodoräkna sig sina tidigare kunskaper). Studerande i behov av särskilt stöd skall ges rätt till en fördjupad individuell studieplan och utökad stödundervisning. Kommunerna har huvudansvaret för genomförandet av reformen. Staten tillför medel till kommunerna via det generella statsbidrags- och kostnadsutjämningssystemet. Reformen skall genomföras under en övergångsperiod om högst fem år med stegvisa förändringar från 1 juli 2002.
 
  © 2017 Jure AB