SOU 2004:87 Ny reglering för transporter av farligt gods - 9138222019 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:87 Ny reglering för transporter av farligt gods
   
 
Titel:SOU 2004:87 Ny reglering för transporter av farligt gods
Anmärkning:Se prop. 2005/06:51.
Utgivningsår:2004
Omfång:227 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222019
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om transport av farligt gods
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:87
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att den nuvarande lagen om transport av farligt gods ersätts med en ny lag och förordning. Den nya lagstiftningen renodlas och kommer endast att innehålla de viktigaste reglerna på området: definitioner som avgränsar tillämpningsområdet, allmänna bestämmelser om säkerhet, tillsyn, överklagande, bemyndiganden och straffansvar. Säkerheten på transportområdet skall därutöver regleras genom transportmyndigheternas föreskrifter. Här tas också upp myndigheternas tillsynsansvar och föreslås att Räddningsverket får en samordnande och rådgivande funktion. Undantaget för Försvarsmaktens landtransporter tas bort. Strålskyddsinstitutet och Kärnkraftsinspektionen bör få ett tydligare tillsynsansvar när det gäller radioaktiva ämnen för samtliga transportslag.
 
  © 2017 Jure AB