Ds 2005:36 Genomförande av EG-direktivet om uppehållstillstånd för studier - 913822416X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2005:36 Genomförande av EG-direktivet om uppehållstillstånd för studier
   
 
Titel:Ds 2005:36 Genomförande av EG-direktivet om uppehållstillstånd för studier
Utgivningsår:2005
Omfång:42 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822416X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I denna promemoria behandlas genomförandet i svensk rätt av rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (EUT L 375, 23.12.2004, s.12-18, Celex 32004L0114, i fortsättningen benämnt direktivet).

I promemorian föreslås att en ny grund för återkallelse av tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier förs in i utlänningslagen. Dessutom görs bedömningen att vissa ändringar bör göras i utlänningsförordningen som innebär en anpassning till nuvarande praxis avseende tillståndsgivning för studier på högskolenivå, en kodifiering av praxis avseende tillståndsgivningen för vissa övriga i direktivet berörda kategorier samt ett nytt krav på att dessa studerande i vissa fall skall ha en heltäckande sjukförsäkring.
 
  © 2017 Jure AB