SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu - 9138225654 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu
– Så stärker vi barnkulturen
   
 
Titel:SOU 2006:45 Tänka framåt, men göra nu – Så stärker vi barnkulturen
Anmärkning:Se även biladedelen.
Utgivningsår:2006
Omfång:334 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225654
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:46
Ämnesord:Övrigt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Detta är en kartläggning av hur kulturen för barn mellan 0 och 18 år ser ut i nuläget. Kartläggningen visade att det pågår många bra verksamheter men även att det finns stora skillnader i barns möjligheter att ta del av kulturen - alltför stora skillnader.

Det kulturutbud som finns idag är inte tillgängligt för alla barn. Geografiska avstånd, för liten kapacitet i verksamheter, brist på resurser och för dålig samordning mellan olika aktörer, samt familjernas ekonomiska situation är faktorer som spelar in. Bristande kunskaper om behoven hos olika målgrupper och hur man når ut har också betydelse.

Kommittén bedömer därför att det behövs kraftfulla insatser för att förverkliga de intentioner som finns i FN:s barnkonvention, läroplanerna, de kulturpolitiska målen och i andra styrdokument. Ökad samordning behövs mellan alla aktörer på barnkulturområdet, förbättrad uppföljning av de insatser som görs, fördjupade kunskaper genom ökade satsningar på forskning samt en stor ekonomisk satsning för att stimulera utveckling inom området.
 
  © 2017 Jure AB