SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag - 9138225859 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag
   
 
Titel:SOU 2006:55 Ny associationsrätt för försäkringsföretag
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även författningsförslag i bilaga. Se även delbetänkande SOU 2004:101 samt prop. 2005/06:196, prop. 2005/06:22 och prop. 2004/05:165.
Utgivningsår:2006
Omfång:646 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225859
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försäkringsföretagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:55
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en ny försäkringsrörelselag som skall vara tillämplig på samtliga svenska försäkringsföretag. Den nya försäkringsrörelselagen innehåller, vid sidan om de för försäkringsbolagen redan gällande näringsrättsliga reglerna, de associationsrättsliga särbestämmelser som bedömts nödvändiga för respektive företagsform. Försäkringsföreningarna skall tillämpa samma näringsrättsliga regler som försäkringsbolagen. För ömsesidiga livförsäkringsbolag och försäkringsföreningar föreslås regler som ger försäkringstagarna möjlighet till reellt inflytande över företagens styrning.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.
 
  © 2017 Jure AB