Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
� en kommentar (Försörjningslagen)
   
 
Författare:Falk Jan-Erik
Titel:Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster � en kommentar (Försörjningslagen)
Anmärkning:Se även kommentaren till den Klassiska lagen.
Utgivningsår:2010
Omfång:665 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172233096
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 890 SEK exkl. moms

 

Den här boken är en av två lagkommentarer som behandlar de två nya upphandlingslagarna. Här kommenteras utförligt de bestämmelser som ingår i direktiv 2004/17/EG och som Sverige implementerade i svensk rätt den 1 januari 2008 genom lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). I boken behandlas de bestämmelser som ska tillämpas av försörjningssektorerna.

Kommentarerna har utarbetats mot bakgrund av den svenska lagtexten, de bakomliggande direktivbestämmelserna och relevant rättspraxis som utvecklats i EU-domstolen och i svenska domstolar. Även inköpstekniska aspekter har beaktats. I boken följs hela inköpsprocessen från början till slut. Dessutom behandlas begrepp som OPS (Offentligt Privat Samarbete), incitamentskontrakt, in-houseupphandling, EPC (Energy Performance Contract) och skillnaden mellan upphandling genom inköpscentral och genom ombud, miljökrav och sociala krav m.m.

Kommentarerna åskådliggörs med ett stort antal rättsfall som kommit under EU-domstolens och svenska högre domstolars bedömning. Boken är försedd med utförliga källförteckningar och sakregister.

I ett inledande kapitel har de grundläggande reglerna inom unions­rätten behandlats för att underlätta förståelsen av EU-domstolens domar. I övrigt följer lagkommentarerna den uppläggning av upphandlings­processen som har gjorts i LUF, dvs. lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
De nya bestämmelserna i LUF som tillkommit genom lagändringarna som trädde i kraft den 15 juli 20010 kommenteras utförligt.

I kommentaren behandlas reglerna i LUF mycket utförligt och riktar sig till en läsekrets som i sitt dagliga arbete sysslar med upphandlings­frågor, såsom inköpare, jurister, upphandlingskonsulter m.fl.

Jan-Erik Falk är jur.kand. och huvudlärare i offentlig upphandling hos Silf Competence AB sedan 1993. Han bevakade, som Silfs delegat i European Public Procurement Group (EPPG), utvecklingen av de nya upphandlingsdirektiven från 1996 tills de antogs 2004. Jan-Erik Falk har skrivit en lång rad artiklar om offentlig upphandling och är författare och medförfattare till flera böcker på området. Han är dessutom verksam inom Silf som föredragshållare och rådgivare till upphandlande myndigheter, privata företag, advokatbyråer m.fl. både i Sverige och utomlands.
 
  © 2017 Jure AB