Ds 2007:53 Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.
   
 
Titel:Ds 2007:53 Återkrav och ränta i arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:27 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228838
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:53
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att utgångspunkten för återkrav skall vara att felaktiga belopp skall återbetalas oberoende av vem som orsakat felaktigheten. En arbetslöshetskassa skall enligt förslaget kunna besluta om eftergift om särskilda skäl för detta finns. Dessutom föreslås regler om skyldighet att betala ränta på det återkrävda kapitalbeloppet från den tidpunkt återkravet förfaller till betalning. Om det finns särskilda skäl skall arbetslöshetskassan enligt förslaget helt eller delvis få efterge kravet på ränta. Vidare föreslås att en arbetslöshetskassa skall ges möjlighet att innehålla arbetslöshetsersättning eller lämna ersättning med lägre belopp under utredning om ifrågasatt ersättningsrätt.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2008. De nya bestämmelserna om ränta föreslås tillämpas första gången på sådana återkrav som avser tid efter ikraftträdandet. I promemorian görs vidare bedömningen att förordnings ändringar bör göras, så att enhetliga regler gäller för återkrav och ränta på återkrävda belopp på arbetsmarknadspolitikens område.
 
  © 2017 Jure AB