Prissättning inom multinationella koncerner
� amerikanska skatteregler i svensk belysning
   
 
Författare:Wiman Bertil
Titel:Prissättning inom multinationella koncerner � amerikanska skatteregler i svensk belysning
Utgivningsår:1987
Omfång:424 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176781070
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 13
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 908 SEK exkl. moms

 

Mellan bolag inom multinationella koncerner äger olika slag av transaktioner rum. Det kan t.ex. gälla penninglån, licensavtal och varuförsäljningar. Prissättningen av dessa transaktioner benämns ofta interprissättning, eftersom den avser koncerninterna transaktioner.

I boken behandlas interprissättning ur skatterättslig synvinkel. Det ekonomiska resultatet en multinationell koncern ger upphov till måste fördelas mellan de länder i vilka koncernen är verksam. Den internationellt accepterade skatterättsliga normen för hur denna fördelning ska ske är armslängdsprincipen. Principen innebär att koncernbolag skall handla med varandra på samma villkor som fristående, ej närstående företag skulle ha gjort.

I svensk rätt återfinns armslängdsregeln i 43 § 1 mom kommunalskattelagen. Detta stadgande ger ingen vägledning för prissättning av konkreta transaktioner. Rättspraxis har inte heller i någon större utsträckning utfyllt stadgandet.

I amerikansk rätt har sedan lång tid tillbaka armslängdsregeln utfyllts med konkreta bestämmelser för den skatterättsligt acceptabla prissättningen av koncerninterna transaktioner. Dessa regler framkommer i section 482 av Internal Revenue Code samt i Treasury Regulations. Dessa regler har varit en inspirationskälla för arbetet inom vissa länder och inom OECD. I denna bok studeras därför de amerikanska internprissättningsreglerna. Boken innehåller också en översikt av och jämförelse med gällande svensk rätt.

Boken är tillkommen inom projektet Internprissättningen i multinationella koncerner från skattesynpunkt, som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond.
 
  © 2017 Jure AB