Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
   
 
Titel:Ds 2008:34 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning
Utgivningsår:2008
Omfång:70 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229811
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008.34
Ämnesord:Krediträtt , Offentlig rätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

I promemorian görs bedömningen att den enskildes integritet behöver stärkas när kreditupplysningar tillhandahålls genom nya medier som tillhandahåller kreditupplysningar via webb- eller SMS-tjänster anknutna till databaser på internet. Gemensamt för sådan kreditupplysningsverksamhet är att den ofta bedrivs med stöd av den s.k. databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen. Flera av kreditupplysningslagens krav på kreditupplysningsverksamhet är därmed inte tillämpliga. Detta eftersom undantag från dessa krav gäller när kreditupplysning offentliggörs på sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Mot denna bakgrund föreslås i promemorian att tre av kraven, som i dag således inte gäller när kreditupplysning offentliggörs på sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, skall tillämpas även när kreditupplysning offentliggörs på ett sådant sätt som avses i databasregeln. För det första föreslås att beställaren av en kreditupplysning om en fysisk person som inte är näringsidkare skall ha ett legitimt behov av informationen. För det andra föreslås att en kreditupplysningskopia skall sändas till den omfrågade om denne är en fysisk person. För det tredje föreslås att en rättelse eller komplettering skall sändas till beställare som under den senaste tolvmånadersperioden tagit del av oriktiga eller missvisande uppgifter.
 
  © 2017 Jure AB