SOU 2008:58 Egenansvar
� med professionellt stöd
   
 
Titel:SOU 2008:58 Egenansvar � med professionellt stöd
Utgivningsår:2008
Omfång:462 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229958
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om nyanländas arbetsmarknadsetablering
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Utredningens förslag i korthet:
- Fokus läggs på den nyanländas ansvar för försörjning och utveckling.
- Introduktionsersättningen ses som lön för utförda uppgifter och är individuell, för att stimulera kvinnors fulla deltagande.
- Den nyanlända är inte bunden till en viss kommun för att få ersättning utan kan och skall kunna flytta till en ort där det finns arbete och bostad.
- Den nyanlända får välja en så kallad lots för att få stöd i introduktionsarbetet. Lotsen är ett oberoende konkurrensutsatt företag som får betalt efter prestation.
- Samhällskunskap införs som en obligatorisk del i introduktionen.
- Betänketiden utökas från en till sex månader för nyanlända som vill ha hjälp av Migrationsverket med att hitta bostad.
- Tiden för anhöriga till nyanlända utlänningar att ansöka om uppehållstillstånd för att ha rätt till introduktion utökas från två till sex år.
- Genom att staten får huvudansvaret för introduktionen av nyanlända så gäller samma system och regler över hela landet.
- Systemet tydliggör vilken aktör som ansvarar för vilka uppgifter. Därmed är det lättare att utvärdera och styra. Varje myndighet skall fullgöra sin kärnuppgift.
- En skyldighet införs för alla kommuner att ta emot nyanlända.
- Kommunerna får ett tydligare begränsat ansvar till kommunala uppgifter och slipper hanteringen av ersättning till nyanlända.
- Sfi- och samhällskunskapspeng införs, vilket skapar konkurrens mellan kommunerna.
- Ersättningen till kommunerna följer individerna i syfte att bättre tillgodose kommunernas ekonomiska behov.
- Länsstyrelserna får ett utökat ansvar för bosättning.
 
  © 2017 Jure AB