SOU 2008:80 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet
   
 
Titel:SOU 2008:80 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet
Anmärkning:Slutbetänkande från Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning i sitt slutbetänkande. 2 delar.
Utgivningsår:2008
Omfång:1046 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230565
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:80
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att det skall finnas lagregler som talar om när företag ska ta upp inkomster och dra av utgifter i deklarationen.

Dagens system för beskattning av företag innebär att det är god redovisningssed som styr beskattningstidpunkten, om det inte finns regler i inkomstskattelagen som anger något annat. Man brukar kalla det för det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning. Man talar också om ett formellt samband mellan redovisning och beskattning.

Utredningen har i haft i uppdrag att förutsättningslöst utreda hur sambandet mellan redovisning och beskattning ska se ut. Uppdraget har enbart gällt beskattningstidpunkten, däremot inte vad som ska vara skattepliktigt eller avdragsgillt och heller inte nivån på företagsbeskattningen. Uppdraget har gällt en översyn av skattereglerna, men inte reglerna för bokföring och årsredovisning. I utredningsuppdraget har också ingått att föreslå någon slags mekanism som gör att det inte går att dela ut obeskattade vinster.

Utredningens förslag innebär framför allt att det materiella sambandet mellan redovisning och beskattning avskaffas. I stället införs regler om beskattningstidpunkten i inkomstskattelagen.

Utredningen föreslår också bland annat att bestämmelserna om lager, pågående arbeten och inventarier ska bli tydligare. I fortsättningen ska det inte finnas någon osäkerhet om när företag ska ta upp sådana tillgångar i deklarationen och när avdrag ska göras för utgifterna. När det gäller pågående arbeten avskaffas den tidigare indelningen i arbeten till fast pris och på löpande räkning. Samtliga pågående arbeten ska i fortsättningen tas upp som tillgångar, det behövdes inte tidigare när det gällde pågående arbeten på löpande räkning.

De nya bestämmelserna föreslås börja gälla den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB