Handbok i internationell pensionsbeskattning
   
 
Författare:Dahlman Roland
Titel:Handbok i internationell pensionsbeskattning
Utgivningsår:2008
Omfång:158 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013129
Ämnesord:Skatterätt , Försäkringsrätt

Pris: 568 SEK exkl. moms

 

Syftet är att beskriva svensk inkomstbeskattning enligt gällande intern rätt och de i sammanhanget helt avgörande internationella skatteavtalen av pensioner från svenska försäkringsgivare (även utländska sådana) till fysiska personer som tidigare varit skattemässigt bosatta i Sverige. Migrationen bland pensionärsgrupper från Sverige ökar. Boken kommer att behandla: klassificeringen av olika pensions- och sparformer. Klassificeringen är avgörande för den skattemässiga behandlingen enligt skatteavtalen, t.ex. pensionssparkonto och individuellt pensionsparande, privat pensionplan eller livränta, pensionsplan tryggad genom stiftelse/konto, tjänstepensionsförsäkring eller livränta, privat tjänstepension, annan utbetalning enl. svensk socialförsäkringslagstiftning, ålderspension, ATP pga enskild tjänst eller annat förvärvsarbete, ATP pga pension från statligt affärsdrivande verk samt statligt eller kommunalt bolag eller företag, pension från statligt affärsdrivande verk samt statligt eller kommunalt bolag eller företag, statlig och kommunal tjänstepension. Skattemässig behandling av pension enligt - intern rätt - skatteavtal. Sammanfattande tabeller under hänvisning till resp. tillämpligt land, skatteavtalsartiklar och beskattningsjurisdiktion över pensioner med avseende på källstat (Sverige) eller resp. bosättningsland. Metoderna för undvikande av dubbelbeskattning, om skatt i Sverige eller i båda länderna. Kort diskussion om behovet av skatteutredning även i bosättningslandet och därmed i praktiken kanske förenade svårigheter, som kan påverka förutsebarheten i den totala beskattningen av pensioner.
 
  © 2017 Jure AB