SOU 2008:116 En ny radio- och TV-lag
   
 
Titel:SOU 2008:116 En ny radio- och TV-lag
Utgivningsår:2008
Omfång:664 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231104
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:AV-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:116
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att den nuvarande radio- och TV-lagen ersätts med en ny lag med samma namn. Lagen får en ny struktur för att förenkla och öka överskådligheten. Dessutom föreslås ett antal ändringar i sak, i första hand för att anpassa regelverket till det nya AV-direktivet.

En viktig förändring är att utredningen föreslår att radio- och TV-lagen utvidgas till att också omfatta TV-program som tillhandhålls på tittarens begäran. Beställ-TV, t.ex. SVT Play och TV4 Anytime, kommer enligt förslaget att omfattas av ett antal grundläggande regler om programinnehållet och förbudet mot alkoholreklam samt förbudet mot reklam riktad till barn.

När det gäller reklam och annonsering i traditionella TV-sändningar föreslår utredningen att lagstiftningen anpassas till AV-direktivets miniminivå bortsett från förbudet mot reklam riktad till barn och förbudet mot alkoholreklam. Detta innebär att det sker ett antal förenklingar för programföretagen bland annat avskaffas det generella kravet på att minst 20 minuter måste förflyta mellan reklaminslag för flera programtyper. Vidare införs särskilda regler för s.k. produktplacering. Slutligen föreslår utredningen att det ska vara tillåtet att använda sig av nya reklamtekniker som reklam på delad skärm, virtuell annonsering och elektroniska företagsskyltar.

I likhet med förslaget från den tidigare radio- och TV-lagsutredningen föreslås att en lagregel införs för att öka tillgängligheten till TV-sändningar för personer med funktionsnedsättning.

Utredningen föreslår att en ändring i upphovsrättslagen görs för att ge programföretag rätt att sända korta utdrag från evenemang av stort allmänintresse där ett annat programföretag har en exklusiv sändningsrätt.

OBS! Det korrekta kommittédirektivet är bipackat som ett löst rättelseblad med respektive bok.
 
  © 2017 Jure AB